33677. lajstromszámú szabadalom • Menetjegykiadó készülék

Megjelent lí><>5. évi augusztus lió 12-én. MAGY. KIR SZABADALM í wS^ H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 38677. szám. VII/C. OSZTÁLY. Menetjegy-kiadó készülék. OHMER JÁNOS FERENCZ GYÁROS DAYTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 31-ike. Jelen találmauy tárgya menetjegy-kiadó készülék állomások és kalauzok részére, különös tekintettel az átszállással vagy vonal­változtatással járó személyforgalomra. Személyszállításnál a menetdíj ellenében a vonalnak valamely meghatározott szaka­szára szóló menetjegyet adnak ki, mely eset­leg az utazásnak más vonalon való folyta­tására is jogosít. A menetjegyek legtöbb­nyíre füzetekké vannak összeragasztva vagy összefűzve s abból egyenként kitépve adatnak át az utasnak a menetdíj lefizetése ellenében. A szerint, a mint az utas csupán azon a vonalon akar utazni, melyen az ál­tala igénybe vett jármű közlekedik, vagy pedig más, az előbbihez csatlakozó vonalon akarja útját folytatni, különféle menetjegyet kap. A használatos menetjegyeken a vállalat nevén kívül még az utczák vagy megálló­helyek és útirányok is meg vannak nevezve, azonkívül folytatólagosan számozottak. Ezen jegyfüzetek az egyes állomásoknak vagy kalauzoknak kiadatnak, a kiknek az összes kiadott és ki nem adott jegyek árát be kell szolgáltatniok. Olyan pályákon, me­lyeken különböző menetdíjak vannak meg­állapítva, eszerint ugyanannyi különböző menetjegyfüzetet is kell alkalmazni, mint a hány különböző menetdíj van. A menetdíj lefizetése után a megfelelő jegyfüzetből egy menetjegy kiszakítandó és az útirány meg­jelölése czéljából átlyukasztandó. Ez most különösen abban az esetben, a mikor a kalauznak kell a menetjegyeket ki­adnia és átlyukasztania, meglehetős nehézkes és időt igénylő eljárás; de a kalauz esetleg már egyszer kiadott és eldobott menetjegye­ket is újra eladhat. Azonfölül e mellett könnyen tévedés is fordulhat elő, különösen nagy forgalom mellett és a mikor a kalauz­nak a jegyeket több helyen kell átlyukasz­tania. A menetjegyfüzetek folytonos keze­lése miatt egészségügyi szempontból sem tekinthetők az ilyen jegyek kifogástalanok­nak, s aztán könnyen megesik az is, hogy a jegyek a jegyfüzetben összetapadnak és véletlenül egy helyett kettő vagy több sza­kíttatik le egyszerre s végiil a kiadott je­gyek megszámozásával csak meglehetős kö­rülményes módon lehet megállapítani, hogy hány jegy adatott ki. Jelen találmány szerint a menetjegyek összehajtogatva, vagy hengerre föltekerve egy jól záró szekrénybe helyeztetnek, mely­ből egyenként kivehetők, a mit a kalauz fél kézzel eszközölhet. Mielőtt a menetjegy kiadatik, az egy vagy vagy több helyen át

Next

/
Thumbnails
Contents