33667. lajstromszámú szabadalom • Javítás légpuskákon

Megjelent 1905. évi augusztus lió 12-én. KIK MAGY. SZAB AD A I.MI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 83667. szám. xx/g. OSZTÁLY. Javítás légpuskákon. BLOMEN AXEL LINUS KÖNYVELŐ SUNDBYBERGBEN ÉS EWERLÖF PER SÁMUEL KERESKEDŐ STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát javítás képezi oly légpuskákon, melyek légtartánnyal és légszivattyúval, továbbá ravasz segélyével működtetett szeleppel vannak ellátva, mely utóbbi a légtartány és puskacső közti ösz­szekötést nyitja, a midőn a lövedékeket ki-Hogy a légtartányba zárt levegőnek ki­terjedő képességét teljes mértékben kihasz- j nálhassuk, szükséges, hogy a szelep hirte­len nagy erővel nyittassák és hogy a kopás­tól és a tömítés összezsugorodásától füg­getlenül mindig légmentesen zárjon. Jelen találmány szerint ezt akként érjük el, hogy a szelep tetszés szerint alakított testtel rugalmasan van összekötve, melybe a ra­vasz által működtetett reteszszerkezet ak­ként kapaszkodik, hogy e szelep és az em­lített test között feszültség jő létre, mely a szelepet fészkére szorítja. Ez által elérjük, hogy a szelep, melyre ismert módon azt nyitni igyekező egy vagy töbo rúgó hat, a ravasz meghúzása után is még egy pillanatig a szelepfészekre szo­ríttatik, daczára annak, hogy a szelepre ható rúgó, illetve rugók már kitágultak, de az­után a szelep fészkéről igen hevesen emel­tetik föl, úgy hogy a tartányba zárt levegő nagy lökéssel éri a cső hátsó részébe helye­zett lövedéket. Szóban forgó elrendezés további előnye, hogy e tartányba zárt levegő nyomása soha­sem növelhető bizonyos határon túl, mert a szelep a túlnyomásnak enged és így mint biztonsági szelep is szerepel. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakja lát­ható, mely a légpuskát oldalnézetben és részleges metszetben tünteti föl. Mint a rajzból láthatjuk, az (1) cső hátsó vége alatt ismeretes módon (2) légtartány van elrendezve, melynek mellső részén (3) légszivattyú van alkalmazva, mellyel a le­vegőt (2) tartányba komprimálhatjuk. Utóbbi hátsó részén az aránylag nagy (4) nyílással van ellátva, melynek széle (5) sze­lepfészekké van kiképezve. A (4) nyílást (6) szelep zárja, melynek (7) szeleprúdja, a mint a rajzban látható, (8) hüvelyben van vezetve. A szeleprúd végére egy czélszerűen hü­velyalakú (9) test van rátolva, mely a sze­leprúdon hosszirányban elmozgatható és ezen (10) csavarral vagy hasonlóval van megtartva. A (10) csavar feje a (9) hüvely

Next

/
Thumbnails
Contents