33585. lajstromszámú szabadalom • Nyomtatóminták síknyomtatáshoz (litografia, tipografia, topografia és más síknoymtatáson alapuló sokszorosítási módokhoz) kazeinből

Megjelent 1905. évi julius hó 27-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 33585. szám. lX/e. OSZTÁLY­Nyomtatóminták síknyomtatáshoz (litografia, tipografia, topografia és más sík­nyomtatáson alapuló sokszorosítási módokhoz) kazeinből. BERGEB OTTÓ GYÁRTULAJDONOS DRESDENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 1-je. A jelen találmány tárgya nyomtatóminták előállításának körébe esik és kazeinnek sík­nyomtatási formák előállítására való alkal­mazásában áll. A találmány különösen az ismeretes lito­gráfiái kövek helyettesítésére van hivatva, azonban a találmány szerint előállított nyomtatóminták éppen olyan jól alkalmaz­hatók a síknyomtatású tipográfiában, to­pográfiában, heliográfiában, valamint minden más, síknyomtatáson alapuló sokszorosítási eljárásoknál. A kazeinlemezekre vonatkozólag, melye­ket alkalmazni akarunk, egyáltalában nem vagyunk valamely meghatározott minőséghez kötve. Az eddig megejtett kísérletek szerint valamennyi kemény alakra hozott, előzőleg zsírtalanított kazein alkalmazható. Olyan lemezek, melyek még nem elég kemények, az ismeretes szerek valamelyi­kével, például cserző anyagok, fonnaldehyd vagy hasonlók segélyével utánkeményíthe­tők. A viszonylag vékony kazeinlemezek alkalmas, a megvetemedésnek vagy hasonló hátrányoknak alá nem vetett alzatokra, mint megkövült fára, vasra vagy hason­lókra erősíthetjük. A kazeinlapoknak alzatukhoz való erő­sítése ragasztás segélyével vagy bármely más alkalmas módon történhetik. Az utat és módot, mely szerint a leme­zek felülete a nyomtatáshoz előkészíttetik, valamint a nyomtatásnak végrehajtási mód­ját itt nem részletezzük, mivel az a talál­mány körén kívül esik. A találmány előnyei számosak. Mindenek­előtt ez új nyomtatóforrnák nagyon olcsóak, továbbá könnyűek és ezért könnyen kezel­hetők. Az eredeti nyomtatáshoz igen cse­kély átmérővel előállíthatók és az elrak­tározásnál vagy megőrzésnél nem igényel­nek olyan sok helyet, mint az ismeretes nyomtatóformák legnagyobb része. A lito­gráfiái kövekkel szemben ez új nyomtató­formák különösen eltörhetetlenségük, vala­mint az által tűnnek ki, hogy a gépben nem töredeznek le, továbbá hogy csaknem határtalan nagyságban előállíthatók. Az anyag állandóan és tetszőleges meny­nyiségben rendelkezésre áll s nem kell is­mételten újakat beszerezni, mint ez például a köveknél történik. Mivel az új lemezek egész felületükön egyenletes színezést nyerhetnek, a velük

Next

/
Thumbnails
Contents