33572. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rézből készült vezetékcsöveknek és más efféléknek tengervíz behatása ellenében való megvédésére

31ejíjeleiiL 1905. évi julius hó 26-án. MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 33572. szám. XV1/C. OSZTÁLY. Eljárás rézből készült vezetékcsöveknek és más efféléknek tengervíz behatása elle­nében való megvédésére. UTHEMANN FRIGYES TITKOS TENGERÉSZETI ÉPÍTŐ TANÁCSOS DANZIG-LANGFUHRBAN. Bejelentésének napja 1905 január hó 4-ike. Elsőbbsége 1903 október hó 10-től kezdődik. Réznek tengervíz behatása által való ki­marás ellenében való megvédése czéljából a résznek fölületét egy elektro-pozitivebb fém­mel, pld. vassal, sodronyháló, csavarszerűen hajlított sodrony vagy lyukasztott lemez alakjában lehetőleg egyenletes távolságokban bevonjuk és elektromosan jól vezető érint­kezésbe hozzuk. A tengervíz hozzájutásánál föllépő elek­trolytikus hatás a vasbetétet elpusztítja, mi­közben vasoxydnak egy egyenletes, erősen tapadó rétege rakódik a rézre. Ezen csapa­dék a tengervízzel szemben érzéketlen, úgy hogy az elektro-pozitivebb fémnek teljes föl­emésztése után is elegendő védelem bizto­síttatik. Az oly rézcsöveket, melyek tengervíz ve­zetésére szolgálnak, azon czélból belül egy csavarszerűen hajlított, ruganyos vas- vagy aczélsodronnyal látjuk el és pedig akként, hogy egy összenyomott spirális rúgót, mely­nek fölülete a megvédendő csőfölületnek Viso-ed részét teszi ki, a cső belsejébe be­pattantunk. A rúgónak tekerületei ruganyos­ságuk folytán oly szorosan nyomódnak a csőfalhoz, hogy a vízáram a rúgót nem viheti magával. Többszörösen meghajlított hosszú csöveknél, melyeknél a rugót a cső két vége felől vezetjük be, a védő oxydréteg azon helyeken is lerakódik, melyekhez a rugók nem érnek közvetlenül, úgy hogy tehát a réz ezen pontokban is megvédetik a kima­rás ellenében. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás rézből készült csővezetékeknek és más efféléknek tengervíz behatása elle­nében való megvédésére, jellemezve az által, hogy a megvédendő fölületeket egy elektro-pozitivebb fémmel, pld. vassal, sodronyháló, csavarszerűen hajlított sod­rony alakjában vagy más ily alakban lehetőleg egyenletes távolságokban be­vonjuk és elektromosan jól vezető érint­kezésbe hozzuk, úgy hogy a tengervíz behatása alatt a vas föloldódik és egy­idejűleg a rézen egy védő réteg képző­dik oxydált vasból. PA1LAS 4ÉhZveN- ' ÁR8A8ÁG NYOMDÁJA ÜUDAiP E8TEN

Next

/
Thumbnails
Contents