33569. lajstromszámú szabadalom • Tűz esetén önműködően nyíló szelep

Megjelent 1905. évi julius hó 26-íín. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 38569. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Tűz esetén önműködően nyíló szelep. NÓVÁK SAMU SZEBELÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 8-ika. A jelen találmány tárgya olyan szelep, mely a keletkező tűznél önműködően jön működésbe, azonban bármikor akár egyen­ként, akár egyszerre többet sorozatosan egyetlen kézifogantyú útján is működésbe hozhatunk. Ezt az által érjük el, hogy a szelepet zárt helyzetében megtartó, köny­nyen olvadó fémből készült alkatrész akké­pen van elrendezve, hogy egyszerű mecha­nikai szerkezet útján is könnyen kiiktat? ható. A mellékelt rajzon az 1. ábra a szelep oldalnézete, a 2. ábra metszet az 1. ábra 2—2 vonala szerint, a 3. ábra egy szelepsorozat sematikus el­rendezését és a szelepeknek egymás kö­zött való olyan összekapcsolását mutatja, hogy azok egyidejűleg, mechanikailag mű­ködtethetők; a 4., 5., és 6. ábrák részleteket tüntetnek föl A szelep áll a hengeralakú, fölül a víz­vezetékhez való bekapcsolásra szolgáló (a) csavarmenetes sőtoldattal ellátott (b) fej­ből, melynek aLó részében a (c) gyűrűalakú vájattal körülvett ví. zintes (d) szelep­ülőke van elrendezve. fej lefelé a közép­síkjában fekvő, zárt (e) kengyelben foly­tatódik. A kengyel alsó végén (f) csavar­tokká van kiképezve, a melyben a szelep­ülőke, illetve a (b) fej tengelyében fekvő (g) állítócsavar van elrendezve, melyet be­állítás után (fl) csavarral rögzíthetünk. A (g) állítócsavarnak az (f) csavartokból alul kiálló feje (h) tárcsával van ellátva, a melyre az (f) csavartok alsó részére köny­nyen foroghatóan ágyazott és szélén (i) ki­vágásokkal ellátott, vízszintesen fekvő (j) szórótányér (4. ábra) van szerelve. A (d) szelepülőke alsó részén megfelelő (k) tö­mítés közvetítésével a korongalakú (1) szelep fekszik. Ezen szelep alsó oldalán, úgyszintén a (g) állítócsavar fölső végén egy-egy (m) mélyedés van. Ezen (m) mélyedésekbe nyú­lik be a két egyenlőtlenkarú (o) szögemel­tyű által képezett könyökemeltyű (n) csú­csai, mely szögemeltyűk könyökeikkel la­zán egymásra vannak illesztve és hosszabb száraikkal ugyanazon irányban az (e) ken­gyel síkjából kinyúlnak. Az (o) szögemel­tyűknek ezen kinyúló végei villaalakú (p) kivágásokkal vannak ellátva (5. ábra) és könnyen olvadó fémből készült, a (p) ki­vágásokba betolt I-alakú (q) foglalókapocs­csal (6. ábra) tartatnak össze. Az (o) szög­emeltyűknek laza egymásra illesztése akké-

Next

/
Thumbnails
Contents