33561. lajstromszámú szabadalom • Önmagát kenő tengelypersely teherkocsik kerekei számára

Megjelent 1905. évi jnlius lió 2<»-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ^Bjffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33561. szám. XX/a. OSZTÁLY. Önmagát kenő tengelypersely teherkocsik kerekei számára. HEINTZE FRIGYES KERESKEDŐ REUTHENREN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 30-ika. A jelen találmány tárgya önmagát kenő tengelypersely, melynek czélja abban áll, hogy a tengelycsapot a kerék forgása köz­ben folyékony kenőanyaggal lássa el. Az eddig ismert önmagától kenődő tengelyper­selyek azon hátránnyal bírtak, hogy az ilyen persellyel ellátott kereket az olajkamra újra­öltése czéljából a tengelyről le kellett húzni, mely munka néha veszélyes is volt, a meny­nyiben pl. a kocsiemelő bak engedékeny­sége folytán a kocsi könnyen földőlhetett. A kerék levételének munkáját ezen talál­mány fölöslegessé teszi. Az (a) tengelypersely, mely két, olaj­kamra gyanánt szolgáló gyűrűalakú (b) kivájással bír, hátsó végén nagyobb, gyűrű­alakú (c) olajtartóvá van kiképezve, mely az első olajkamrával a (d) csatornán keresz­tül közeledik. Az olajtartó megtöltése kí­vülről történik az (e) zárócsavar megoldása után. Az olaj a (b) olajkamrákban gyűl ösz­sze, úgy, hogy ily módon egy nagy olaj­tartó van létesítve, mely a tengelycsapot hosszú időre elláthatja kenőanyaggal. A por behatolása ki van zárva, mivel az egyik oldalon egy (f) állító gyűrű (esetleg nemezgyürűvel ellátva), a másik oldalon pedig egy porzáró (g) süveg szolgál tömí­tés gyanánt. SZABADALMI IGÉNY. Önmagát kenő tengelypersely, jellemezve a perselynek két olajkamra gyanánt szol­gáló (b) gyűrűs kivájása által, melyek egy a perselyben elrendezett, kívülről a kerék előzetes levétele nélkül meg­tölthető olajtartóból tápláltatnak. (1 rajzlap mellékletlel.) -ALLAS «8ZVÉNY TÁH8ASÁ0 NYOMCJUA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents