33541. lajstromszámú szabadalom • Hegedűalátét

Megjeleni 1905. évi julius lió 21-éi<^ MAGY. ^ KIR SZABADALMIÍKg H 1VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 38541. szám, JX/d. OSZTÁLY. Hegedűalátét. GRÜNBERGER MÓR SZABÓMESTER Ó-BECSÉN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 3-ika. Hogy a hegedűt játszás közben a meg­felelő helyzetben megtartsuk, azt bizonyos nyomással kell a kulcscsonthoz szorítani, mely nyomás, különösen hosszabb idejű játszásnál igen kellemetlenné válik ; a hege­dűnek kellő helyzetben való megtartása azon­ban így is bizonytalan és a ruházatot is ron­gálja. Ennek megakadályozására a hegedűt egy, a gallérba gyűrt, ill. egyszerűen a mell fölső részére fektetett kendőre szokás he­lyezni ; az ily kendő azonban játszás köz­ben elcsúszik helyéről és különben sem nyújt elegendő védelmet a hegedű nyo­mása ellenében. A jelen találmány tárgyát már most oly hegedűalátét képezi, mely a használati hely­zetből el nem csúszik és mely a kulcscsontot a hegedű nyomása ellenében teljesen meg­védi. Ezen hegedűalátét egy párnából és egy ehhez hozzáerősített, fölfüggesztő toldatból áll, melynek segélyével a párnát az ing gallérjába, ill. a ruházatnak más részébe akként kapcsolhatjuk be, hogy a párna a kulcscsont fölé jut és ezen helyzetében a hegedűnek odaszorítása nélkül is megmarad. A mellékelt rajznak 1. és 2. ábráiban a találmány tárgyát képező hegedűalátétnek egy foganatosítási alakja oldal- ós hátnézet­ben van föltűntetve. A találmány szerint szerkesztett alátét az (1) párnából áll, mely a föltűntetett fo­j gauatosítási alaknál fölfelé vékonyodó ha-1 rántmetszettel bír. A párnának vékonybbb végéhez a (2) fölfüggesztő toldat van hozzá­varrva, vagy más módon, de mozgatha­tóan hozzáerősítve; ezen fölfüggesztő toldat, melynek hossza a párna vékony végének szélességével egyenlő, egy a nyak alakjá­hoz alkalmazkodó csíkból áll, mely fölső szélén két lefelé nyúló (3) horoggal van van ellátva. A leírt alátétnek használatba vétele czél­jából a (3) horgokat az ing gallérjába be-I akasztjuk, a mikor is a (2) fölfüggesztő toldat a gallérhoz simul és az az (1) párrui a ruházatnak a kulcscsont fölötti részére, vagyis azon részre fekszik, melyhez a he­gedűt támasztjuk. Az (1) párna ily módon a hegedű számára puha alátétet képez és egyszersmind megkönnyíti a hegedűnek az állal való megfogását, midőn a bal kéz a játszás közben a hegedű nyakán ide-oda csúszik. SZABADALMI IGÉNYEK. I 1. Hegedűalátót, jellemezve egy, a játszó álla alá helyezendő párna és egy, ezen párnát helyzetében megtartó, a ruházat­nak valamely részével összekapcsolható fölfüggesztő toldat által.

Next

/
Thumbnails
Contents