33527. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas biztonsági kézi fogantyú

Megjelent 1905. évi julius lió 21-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33527. szám. XX/c. OSZTÁLY. Rugalmas biztonsági kézi fogantyú. DR THJERFELDER MARTIN GYAKORLÓ ORVOS ZWICKAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát főképpen kerék­párokon és motoros kerékpárokon alkalma­zott fogantyú képezi, mely a kormányrúddal rugóval áll összeköttetésben oly czélból. hogy a lökések és rázkódások, melyeknek főleg az első kerék van kitéve, ne vitesse­nek át a kerékpáron ülő testre. Hogy azon­ban a rugók semmi módon ne befolyásolják a kormányzást, azért azok úgy vannak al­kalmazva, hogy a kormányrúd mozgási irá­nyában merevek és csakis a beállott lökés irányában rugókonyak. A lökés megközelítő­leg függélyes irányban történik, de ez irány­tól egy keveset el is térhet. A berendezés lehetővé teszi, hogy utóbbi esetben a rugók kilengési síkját a keletkezett lökésekre me­rőlegesen állítsuk be. A berendezés továbbá olyan, hogy a rugalmassági erő megváltoz­tatható, sőt egészen meg is szüntethető, a mit úgy érünk el. hogy a fogantyút a kor­mányrúd ból jobban vagy kevésbbé kihúzzuk. A rugók alakja, valamint azok alkalma­zásának módja nagyon sokféle lehet; a mellékelt rajzokon ezeknek néhány kiviteli alakját láthatjuk föltüntetve. Az 1. és 2. ábrán az egyik kiviteli alak, a 3. és 4. ábrán pedig egy másik kiviteli alak hosszmetszete látható, az í>. ábrán ismét egy másik kiviteli alak­nézetben van bemutatva. A 6—9. ábrákon ugyancsak különböző kivi­teli alakok vannak szemléltetve. A 10. és 11. ábra a fogantyúnak a kormánj­rúdon való megerősítésének egy kiviteli alak­ját mutatja, A kormányrúd végén a (b) vasmag van | megerősítve, ezen vasmagban a rugalmas j (c) kengyel van eltolhatóan alkalmazva, mely I (d) csavarral, szorítóval, vagy más alkalmas j módon rögzíthető. A kengyel másik vége az (e) fogantyúban levő (f) vasmagra van erő­sítve. Hogy a fogantyú ne távolodjék el mesz­szire a kormányrúdtól, azonban túlságosan rövid kengyel alkalmazása által a rúgékony­ság ne legyen túlkicsiny, azért a fogantyú üregesen van készítve és az (f) vasmag a fogantyúba be van tolva. A (c) kengyelek a legkülönbözőbb kivitelekben készülhetnek, és lehet egy vagy pedig több kengyelt is (utóbbiakat egymás mellett vagy egymás fölött) alkalmazni. Az 1. és 2. ábrán levő kiviteli alakon három rúd aczélkengyel van egymás mellett alkalmazva, melyek közül a középső az (f) vasmagba van ékelve, a két szélső pedig egy darabból hajlítva a (b) vasmagba van erősítve. 3. és 4. ábrán egy lapos aczélken­gyel látható, mely szintén több, egymás fölé helyezett aczéllemezből állhat.

Next

/
Thumbnails
Contents