33507. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés váltakozó fordulatszámmal bíró dinamók szabályozására

Megjelent 1905. évi julius lió 15-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS BB507. szám. vil/g OSZTÁLY. Elrendezés változó fordulatszámmal biró dynamók szabályozására. LEITNER HENRIK ELEKTROTECHNIKUS MAYBURYBAN ÉS LUGAS RICHÁRD NORMAN ELEKTROTECHNIKUS LYNTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát speciális elren­dezés képezi, melynek segélyével állandóvá tehetjük oly dynamók teljesítményét, me­lyek vasúti vonatok világítására szolgálnak és melyek a futó kerekek tengelyei által változó fordulatszámmal hajtanak. A jelen találmány különösen oly beren­dezésekre vonatkozik, melyekben a főgene­rátor gerjesztő térmáguesének tekercselésén átfolyó áram egy segéddynamó által gyen­gíttetik, mely a fődynamóval ugyanazon tengelyen van elrendezve vagy a mely a fődynamó változó fordulatszámával arányo­san változó fordulatszámmal hajtatik. A jelen találmány tárgyával a tődynamó gerjesztését oly esetekben is biztosítjuk, a melyekben aunak kellő öngerjesztéséről pl. a vonat elindításakor szó sem lehet. A jelen találmány gyakorlati foganatosí­tásánál egy fődynamót és egy segéd- vagy szabályozó dynamót alkalmazunk, melyeknek fegyverzeteit előnyösen egy közös tengelyen rendezzük el, ámbár a szabályozó dynamó fegyverzete külön tengelyen is lehet elren­dezve, mely esetben azt ugyanazon vagy a fődynamó fordulatszámával arányos fordulat­számmal hajtatjuk. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakjában sema­tikusan van föltüntetve. . (a) a fődynamó fegyverzete, melyek tér­mágnese egy közönséges vékony sodronyú (al) mellékkapcsolasú csévével és ezenkívül egy vastag sodronyú (a2) csévével van el­látva, mely a vonat megvilágítására szol­gáló teljes áramot képes vezetni. (d) a szabályozó vagjr demagnetizáló dynamó fegyverzete, (dl) pedig a térmágnes tekercselése, mely a fődynamó által szol­gáltatott és a (b) akkumulatorbatteria töl­tésére szolgáló teljes áramot vezetheti. A szakadozott (yx) vonal egy rövidzárású i áramkört jelöl, mely az (1 13) és (14) sod­ronyokon és nz (s) akkumulátorkapcsolón jön létre, ha ez utóbbi nyitva van, ellenben meg van szakítva, a mikor az (s) kapcsoló zárva van és a dynamó a (b) battériát árammal táplálja. Az (s) kapcsoló kézi kapcsoló is lehet, előnyös azonban azt automatikus kapcsoló gyanánt foganatosítani, mely a fődynamót a (b) battériával összeköti, mihelyt a dynamó feszültsége nagyobb a battéria feszültségé­nél, ezen összeköttetést azonban félbesza­kítja, mihelyt a dynamó feszültsége kisebb lesz a battéria feszültségénél.

Next

/
Thumbnails
Contents