33483. lajstromszámú szabadalom • Átkapcsoló elektromosság mérőkhöz

Megjelent li)05. évi július lió 12-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33483. szám. VIl/g. OSZTÁLY. Átkapcsoló elektromosság-mérőkhöz. HARTMANN & BRAUN AKT.-GES CZÉG MAJNA MELLETTI FRANKFURTBAN. Bejelentésének napja 1904 deczember hó 10-ike. Elsőbbsége 1904 április hó 18-ikától kezdődik Az alább ismertetett átkapcsoló különö­sen olyan mérőkészülékek számára alkal­mas, melyek csak kis számú átkapcsolandó csévévei bírnak. Ezen átkapcsoló abban tér el lényegesen az eddig használt szerkeze­tektől, hogy az egyes (Sl, S2, S3) kollektor­szegmensek az 1—4. ábrák értelmében, hol példaképen három részből álló kollektor van föltüntetve, amilyent a 132,815. számú német birodalmi szabadalomban ismertetett mérőkészülékhez használnak, nem egymás mellett, hanem egymás fölött és egymáshoz képest eltolva vannak egy (i) szigetelő henger palástján elrendezve, úgy hogy általánosságban min­dig csak egyetlen szegmens érintkezik a (b) csúszókefével. A megerősítés a kollek­toron, mint a 3. és 4. ábra mutatja, olyképen fogana­tosítható, hogy a szegmenseket mindkét ol­dalon sugárirányban behajlítjuk és azoknak áthajlított széleit a szigetelő henger meg­felelő hornyaiban toljuk. A kefe szélessége megfelel a három egymás fölött fekvő kol­lektorszegmens szélességeinek, de el lehet osztva. Ez utóbbi esetben azonban az egyes rugalmas lemezeket vagy huzalokat szabad végükön, fölfekvési fölületeiken túl egymás­sal mereven összekötjük, pl. az 1. ábra sze­rint egy merev (v) keresztrudacska segélyé­vel. Ezáltal elkerüljük azt, hogy a kontak­tust nem létesítő rúgók túlságosan mélyre sülyedjenek és szintén csússzanak, ami fö­lösleges súrlódást okozna, továbbá elérjük azt, hogy a működésbe lépő részek könnyen a megfelelő szegmensre futnak föl. Ezen kollektor- és kefeelrendezés előnye abban áll, hogy a kollektorbemetszések el­maradnak, miáltal a súrlódás csökken és teljesen elkerüljük annak lehetőségét, hogy a bemetszésekbe lerakódott fémrészecskék zavart okozzanak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Átkapcsoló készülék elektromosságmérők számára, jellemezve egymás fölött és egymáshoz képest eltolva egy szigetelő­henger palástján elrendezett, kollektor­szegmensek és megfelelő szélességű áram­vezető kefék által, melyek elosztva és szabad végeiken az érintkezési helyen túl egy keresztrudacska révén összefog­lalva lehetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents