33459. lajstromszámú szabadalom • Vízszűrő

Megjelent 19<>5. évi julius hó 11-éii. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI míg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33459 szám. V/e/s. OSZTÁLY. Vízszűrő. SKOVRÁN LIPÓT GÉPÉSZ LUPÉNYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát gőzgépüzem czéljaira szolgáló vizet szűrő készülék ké­pezi, melynek lényeges előnye, hogy üzem­közben is tisztítható, s a szűrő egyes járatai egymástól függetlenül használhatók. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tün­teti fel, a melyen az 1. ábra a szűrő hosszmetszete és a 2. ábra a szűrő keresztmetszete az 1. ábra A—B vonala szerint. A találmány lényegében egy darabból öntés, vagy megfelelő más úton készült két párhuzamos (1) csőből áll, a melyek a (10) gerincz által vannak egymáshoz kapcsolva illetőleg egymástól elválasztva, míg elől és hátul az egyes csövek átmérőjével egyenlő méretű egynyílású csővé egyesülnek. Az egyes csövek mindegyikének két végéhez közel alkalmazott (2) szelepülőkékbe helyezkedő s az (1) csövekhez kívülről kap­csolódó (3) állványokban tömören ágyazott (7) csavarorsóhoz erősített (6—6) szelepek a (8) kézikerék közvetítésével nyithatók avagy elzárhatók. Az (1) csövek közepe táján foglalnak a gyűrűalakú (5—5) vezetékek és (9) tömbök által alátámasztva a lyukgatott (4—4) szűrők helyet, a melyek felett a szűrők be és ki­emelhetése czéljából a rajzon föl nem tün­tetett, födéllel elzárható nyílások vannak alkalmazva. A csövek végén a (11) vakuumméter fog-i lal helyet. Üzem közben csak az egyik cső van szűrésre igénybe véve, míg a másik szabad s a szelepek megfelelő zárása illetve nyi­tása után a szükséghez képest igénybe vehető. SZABADALMI IGÉNY. Vízszűrő gőzgépüzem czéljaira szolgáló víz szűrésére, azáltal jellemezve, hogy (10) gerincz által egymáshoz kapcsolt illető­leg egymástól elválasztott és végeiken egyesített, alkalmas (6—6) szelepek által elzárható és nyitható (1—1) csövek kö­zepe táján gyűrűs (5—5) vezetékek és (9) tömbök által alátámasztott (4—4) szűrők foglalnak helyet oly módon, hogy az (1) csövek üzemközben a szűrés czél­jaira egymástól függetlenül használhatók. (1 rajzlap melléklettel.) PALI.AS XFIB ZVÉMYTÁRBABAO NYOMDÁJA BUDAPBBTBFT.

Next

/
Thumbnails
Contents