33455. lajstromszámú szabadalom • Készülék takarmányféléknek a sajtoláshoz való előkészítésére

Megjelent 1905. évf jnlius lió 11-én. KIR. MAGY. SZABADALiMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 83455. szám. X/a. OSZTÁLY. Készülék takarmányféléknek a sajtoláshoz való előkészítésére. MAPP THOMAS HENRY MÉRNÖK SIDNEYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 5-ike. A jelen találmány takarmányféléknek pogácsákba, tömbökbe vagy csomókba sajto­láshoz való előkészítésére alkalmas készülékre vonatkozik, melynek czélja az anyagnak rendkívül hatásos módon való szétoszlatása és fölmelegítése a sajtoló készülékbe való bejutását megelőzőleg. Az eddigi e czélra használni szokott fűtő­készülékeknél az anyag nem oszlattatott eléggé szét, és így nem volt egyenletesen érintkezésbe hozható a fűtőföliilettel. Azon­kívül ezen ismert készülékek ama hátrány­nyal birtak, hogy az anyag bennük össze­csomósodott és a tartány fölső részében gátszerűen megszorult, a mi a munka foly­tonosságát zavarta. A jelen találmánynál függélyesen álló hengeres törzset alkalmazunk, melyben egy továbbító szerkezettel összekötött szétoszlató szerkezet mozog. E szétoszlató szerkezet különleges alakú karokkal, a továbbító szer­kezet pedig ugyanilyen pengékkel bír, me­lyek az anyagot hatásos módon pelyhekre vagy apró darabkákra bontják szét és e részecskéket kifelé, a fűtőfölülót felé nyom­ják, úgy hogy az összecsomósodás teljesen ki van zárva. . A továbbító szerkezet pengéi úgy vannak alakítva, hogy az anyag, a törzs alsó részén ! való áthaladása közben szorosan rányomatik a fűtőköpenyre. A törzsön való áthaladása után az anyag egy fűtőköpennyel körülvett mérlegelő szerkezetbe kerül, mielőtt a saj­toló keszűlékbe jutna. A mellékelt rajzon ezen új készülék van bemutatva, és pedig: 1. ábra azt részben nézetben, részben metszetben ábrázolja, 2. ábra a készülék keresztmetszetét mu­tatja az 1. ábra 1 — 1 vonala mentén, 3. ábra ugyanannak keresztmetszete az 1. ábra 2—2 vonala mentén, végre 4. ábra függélyes metszete az 1. ábra 3—3 vonala mentén. A függélyes hengeralakú (A) törzs (B)-nél kiszélesedik és hosszának nagyobb részében (C) fűtőköpennyel van körülvéve. A gőz, vagy valamely más fűtőanyag (D) csőveze­téken keresztül vezettetik a köpenybe. A törzs hossztengelyre mentén (E) tengely van alkalmas (F) és (G) csapágyakba ágyazva. E tengely fölső részében több (H) karral van fölszerelve, melyek a tengelyen bizo­nyos szög alatt vannak elrendezve és alul homorúan, fölül pedig domborúan vannak alkotva. E karok az anyagnak pelyhekre vagy kis darabkákra való tökéletes szét­oszlását biztosítják és az anyagrészecskéket

Next

/
Thumbnails
Contents