33428. lajstromszámú szabadalom • Eljárás glicerinnitrát előállítására

Megjelent 1905. évi julius hó 3-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ||11| H IVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 38428. szám. XlX/g. OSZTÁLY. Eljárás gliczerinnitrat előállítására. DR MIKOLAJCZAK ANTON VEGYÉSZ CASTROPBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 17-ike. Tudvalevőleg a dinitrogliczerin igen ál­landó robbantó szerek előállítására alkal­mazható, melyek bármilyen téli hidegben megtartják képlékeny tulajdonságukat és alakjukat s egyfelől a jelenleg használatos nitrogliczerintartalmú robbantó szereknél semmivel sem állnak hátrább erő és telje­sítmény tekintetében, másfelől pedig az al­katrészek megválasztása szerint úgy állít­hatók össze, hogy a bányagáz és szénpor fölgyújtása ellen kellő biztosságot nyújtanak. A trinitrogliczerin könnyen dermed, mely tulajdonság a dinitrogliczerintartalom növe­kedésével csökken, tehát a gliczerinnitrat előállításánál igen előnyös, ha a termék sok dinitrogliczerint tartalmaz. így pl. oly nitrát, mely kb. 20 rész trinitrogliczerint és 30 rész dinitrogliczerint tartalmaz, téli hidegben nem merevedik meg. A nitrogliczeringyárak mai munkamódjánál mindenütt súlyt fektetnek arra, hogy minél tisztább trinitrogliczerint kapjanak. Ezért értenek az iparban nitro­gliczerin alatt trinitrogliczerint. A nitrogli­czerinben akaratlanul képződött dinitrogli­czerint ennélfogva tisztítás (mosás) alkalmá­val a végtermékből eltávolították. Kiindulási anyagok gyanánt gliczerint és úgynevezett nitráló keverékeket alkalmaznak, melyek pl. salétromsavból és kénsavból, más vízelvonó anyagok hozzáadásával vagy enélkül, vagy pedig salétromból és kénsav­ból állhatnak. Jelen eljárás czélját dinitrogliczerinben gazdag termék előállítása képezi s az el­járás ennek megfelelően abban áll, hogy az olajat, vagyis a savból kiváló olajszerű gliczerinnitrátot a dinitrogliczerinvesztesé­gek elkerülése czéljából lehetőleg teljesen kiválasztjuk a keverékből és pedig az által, hogy a keverékhez a nitrálás megtörténte után oly anyagokat adunk, melyek a fölös savakat részben vagy teljesen közömbösítik. Ilyen anyagok különösen az alkalilúgok, alkalikarbonátok és alkaliföldek. Hogy a keverékben a dinitrogliczerin kép­ződése minél kedvezőbb legyen, a. gliczerin, salétromsav és kénsav mennyiségi viszonyát, mely eddig általában 1:3:5 volt, czél­szerü úgy megváltoztatni, hogy kevesebb kénsav és esetleg több gliczerin legyen alkalmazva. Továbbá a keverékben a dinitro­gliczerin képződését az által is elősegítjük, hogy mosásra lehetőleg kevés vizet alkal­mazunk, ehelyett azonban a keveréket min­den mosás után hosszabb ideig hagyjuk tisztulni.

Next

/
Thumbnails
Contents