33414. lajstromszámú szabadalom • Központi ütközős kapcsolás

Megjelent lí)05. évi julius hó l-é». MAGY. ^ KIR. SZABADALMIAK HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33414. szám. V/b OSZTÁLY. Központi ütközős kapcsolás. THE NATIONAL MALLEABLE CASTINGS COMPANY CZÉG CLEVELANDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 26-ika. A találmány tárgya a 26408. számú sza­badalomból ismert központi ütközős kapcso­lásra vonatkozik és czélja eme kapcsolá­soknak oly irányban való javítása, hogy a kapcsolt kocsik között a köz lehetőleg cse­kély legyen és ezt a közt könnyebben le­hessen megváltoztatni, mint az eddigi kap­csolásoknál, továbbá czélja annak lehetővé tétele, hogy a kapcsolófejet oldalt elforgat­hassuk és úgy a működési, mint a műkö­désre alkalmatlan helyzetben rögzíthessük, végül czélja az ismert csavarorsós kapcso­lás meglevő vonórúdjának és a központi­ütközős kapcsolás rúgószerkezetének lehető egyszerű módon való kapcsolása. Eme köz­ponti ütközős kapcsolás, — melynek szer­kesztésére sem szöglet-, sem idomvasat nem alkalmaztunk, — főleg szerkezetének egy­szerűsége és tömörsége által, továbbá a szerkezeti részeknek lehetőleg kis száma által tűnik ki. Eme központi ütközős kapcsolás a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján fölülnézetben, illetve az 1. ábra 2—2 vonala szerint vett metszetben, 3. ábráján a 2. ábra 3—3, 4. ábráján pedig ugyancsak a 2. ábra ' 4—4 vonala szerint vett metszetben látható, míg az 5. ábra a kapcsolófejet oldalt elforgatva fölülnézetben ábrázolja, a 6. és 7. ábra pedig két vízszintes met­szet, mely a kapcsolófej szárának és a vo­nókengyelnek összeköttetését mutatja két, különböző helyzetben. A kapcsolófej két (a a) vezetőgerendája a (b) vonókengyel két oldalán nyúlik végig, egy-egy (al) hosszanti bordával van ellátva és mellső és hátsó végén a kocsikerettel mereven összekötve. Az (a a) vezetőgeren­dák a két (e e) részből összeállított haránt­keretet viselik, mely a (c2) kapcsoló kar­mantyúival fekszik az (al) hosszanti bordára. Eme harántkeret függélyes oldalfalain belül két könyökemelő rövidebb (d) és (e) karjai­nak befogadására szolgáló (e3) zsebek vagy táskák vannak kiképezve. Ezek az emelők a föntebb hivatkozott szabadalomban leírt módon működnek, azonban némileg elté­rően vannak szerkesztve. Ugyanis mind­egyik könyökemelő a tömör (d) illetve (e) végétől befelé nyúló villát képez, a (dl d2) és (el e2) villaágak pedig oly helyzetben vannak, hogy a (dl d2) ágak az (el) illetve (e2) ágak fölött menjenek el. Az (el) és

Next

/
Thumbnails
Contents