33390. lajstromszámú szabadalom • Aknagyűrű és aknagárdozat

Meideleiit l«.K>5. övi július hó 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 33390. szám. XII/a. OSZTÁLY. Aknagyürű és aknagárdozat. HEISE FRIGYES ÁRMIN TANÁR BOCHUMBAN. Bejelentésének napja 1904 deczember hó 16-ika. Elsőbbsége 1903 deczember 29-töl kezdődik. A Kind-Chaudron eljárás szerinti akna­fúrásnál az aknaszakaszok kibólelésére ön­tött vasból készült, hengeres sima külső föliilettel bíró gyűrűket alkalmaznak. A kéz­zel eszközölt aknamélyítésnél vízdús talaj­nál szintén sima külső föliilettel bíró, öntött vasból készült gárdozatokat alkalmaznak. Ez utóbbiak egyes szegmentekből állanak, melyek az aknában csavarok segélyével gyűrűkké egyesíttetnek. Miután az akna­gyűrűk és a gárdozatok egészen 1-5 m.-ig terjedő magassággal bírnak, azokat vízszin­tes merevítő bordákkal kell ellátni, melyek az öntöttvasból készült falhoz gyűrűszerűén vannak hozzáöntve és ezen falakat a külső víz- és földnyomás ellenében merevítik. Mennél nagyobb nyomás várható, annál vastagabb falú aknagyűrűt kell alkalmazni. Az öntési feszültség azonban bizonyos ha­tárokat szab a falvastagság növelésének. Ezen legnagyobb falvastagság krbl. 110 mm., ha csak vízszintes merevítő bordák vannak kiképezve. Ha azonban kénytelenek vagyunk függélyes merevítő bordákat is alkalmazni, akkor a megengedhető falvastagságnak maxi­mális határa már csak 90 mm, mivel az öntési feszültség a vízszintes és függélyes bordák keresztező pontjában túlnaggyá válik. A falvastagságnak korlátozása maga után vonja a gárdozás alkalmazhatóságának kor­látozását is. 5 m. átmérőjű aknáknál az aknagyűrűkkel vagy gárdozatokkal való kibélelést 300 m.-nél mélyebbre már nem foganatosíthatjuk, 4 m. átmérőjű aknáknál pedig csak 400 in. mélységig alkalmaz­hatjuk. A jelen találmány szerint már most az öntési feszültség csökkentése czéljából a vízszintes merevítő bordákat elhagyjuk. A gyűrűknek az oldalas nyomás ellenében való merevítósét e helyett a falaknak hul­lámszerű befelé hajlítása által biztosítjuk, a mint ez a mellékelt rajznak 1—3. ábrái­ban föl van tüntetve. Ezen ábrák a gyűrű­falaknak egy-egy függélyes harántmetszetét láttatják. Az ekként alakított akuagyűrű sokkal vastagabb falakkal önthető, mivel az öntési feszültségnek legrosszabbul ellentálló pon­tok, nevezetesen a vízszintes merevítő bor­dáknak a függélyes fallal való keresztezé­sei el van kerülve. Ezenkívül az ilyen akna­gyűrű külső nyomás ellenében sokkal ellent­állóbb, mivel a hullámszerű behajtások az öntési feszültség fokozása nélkül egymás­hoz tetszőlegesen közel és tetszőleges szám­ban rendezhetők el.

Next

/
Thumbnails
Contents