33385. lajstromszámú szabadalom • Törekrosta elrendezés cséplőgépek számára

Megjelent 1905. évi julius hó 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 33385. szám. X/a. OSZTÁLY. Törekrosta-elrendezés cséplőgépek számára. GRAEPEL HUGÓ GÉPGYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 22-ike. A jelen találmány tárgyát törekrosta­elrendezés képezi cséplőgépek számára, mely az eddigi ily elrendezések alkalma­zásával járó hátrányok és hiányok meg­figyelésén alapszik ós ezeknek elkerülését czélozza. Cséplőgépeknél ugyanis régebben a fölső rostaszekrényben egy törekrostát alkalmaz­tak, mely úgy a magától a cséplődobtól, mint a szalmarázótól, ill. ennek gyűjtő fenekétől jövő anyagot dolgozta föl; ép úgy alkalmaztak már törekrostát a cséplőgép alsó rostaszekrényében, a mikor is ezen rosta ugyancsak a cséplődobtól és a szalma­rázótól ill. ennek gyűjtő fenekéről jövő anyagnak együttes földolgozását végezte. Ezen két elrendezés hiányának pótlását czélozta azon későbbi elrendezés, melynél úgy a fölső, mint az alsó rostaszekrényben egy-egy törekrosta volt elrendezve, melyek közül a fölső rosta a szalmarázótól jövő anyagot, az alsó rosta pedig a cséplődobtól jövő anyagot és a fölső rosta gyűjtő feneké­ről hozzá juttatott átejtéseket dolgozta föl. Mindezen rosták a cséplőgép teljes szé­lességét foglalták el. Hogy az alsó rosta a fölső rosta átejtésé­vel meg ne terheltessék, az alsó rostát ismét egy későbbi elrendezésnél nem a cséplőgép egész szélességében, ill. a fölső rosta szélességével megegyezően, hanem keskenyebbre készítették, a mikor is a fölső rosta átejtése az alsó rosta mellett el- és ennek gyűjtő fenekére vezettetett. Mindezen elrendezések azonban a rosták­nak részint teljesítménye, részint elhelye­zése, ill. hozzáférhetése szempontjából nem feleltek meg a gyakorlat követelményeinek melyeknek kielégítését czélozza a jelen találmány tárgyát képező elrendezés, mely a mellékelt rajzban vázlatosan hossz- és harántmetszetben van föltüntetve. A jelen találmány szerint ugyanis a cséplőgépnek úgy fölső, mint alsó rosta­szekrényében van elrendezve egy-egy törek­rosta, melyek azonban, eltérően az eddigi hasonló elrendezések rostáitól, a cséplőgép egész szélességét foglalják el ós melyeknek áteresztő nyílásai előnyösen nem azonosak, hanem különbözők, a mikor is a fölső rosta átejtő nyílásai előnyösen nagyobbak, mint az alsó rosta nyílásai; a fölső rosta a cséplődobtól ós a szalmarázóktól jövő anya­got együttesen dolgozza föl, az átejtést pedig vagy gyüjtőfenék segélyével vagy közvetlenül továbbítja az alsó rostához, mely a magokat még jobban elkülöníti a polyvától és a törektől.

Next

/
Thumbnails
Contents