33376. lajstromszámú szabadalom • Állítható villás szalmakeverő készülék

Megjelent 1905. évi julius hó 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33B76. szám. X/a. OSZTÁLY. Állítható villás szalmakeverő készülék. SZIGETI GYULA ISTVÁN GÉPLAKATOS DEZMÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 15-ike. A találmány tárgyát a csatolt rajzlap mutatja, a hol az 1. ábra oldalnézetben, a 2. ábra fölülnézetben ábrázolja a cséplő­gépre szerelt szalmakeverőt. A 3. ábra pedig a készülékhez alkalmazható külön (t) keverő pálczikát tünteti föl oldal­nézetben. A cséplőgép tetejére keresztben (m) szal­ui arázok fölött (x) és (y) gátló lapok között (p) alul görbített pálczikákkal ellátott (d) tengely két vége állító karikák közt (cs) facsapágyakban ágyazandók, (cs) csapágya­kat a keretre, vagy deszkázatára anyás, vagy erős fejes facsavar erősíti meg a szük­séges helyeken. (sz) szalmarázó tengelyre a rendes (k) szíjkereken kívül egy (z) rovátékkal ellátott (a) tárcsa ékeltetik vagy álló csavarral erő­síttetik föl. A (d) tengelyt az (a) tárcsa (z) rovátéká­val két rudazat (c) és (b) köti össze, (c) kulissaszerű rudazat fölső nyitott végét egy csavar erősíti (d) tengely lapos részére, (b) változtatható hosszúságú rudazat végében lévő rézpersely (v) csapot fogja körül, mely csap állíthatóan van (z) rovátékba erősítve, míg a (b) rudazat másik végperselye (f) csap által (c) rudazat alsó végének rováté­kába kapcsolódik. Oly cséplőgépnél, hol a szalmarázó fölü­let rövid, vagy a rázóképessége gyenge, két (d) tengely illetve keverő készülék válik szükségessé, melyeket a fönt leírt módon a cséplőgép tetejének bármely hozzáférhető pontjára (m) szalmarázók fölölt (x) és (y) gátló lapok között föl lehet szerelni; és a cséplőgép jobb vagy bal oldalán akármelyik szalmarázó tengely kiálló illetve hozzáfér­hető végére lehet erősíteni (a) tárcsát (z) rovátékkal, mely összekötendő a (d) tengely­lyel a már jelzett módon. A (p) alul görbített pálczikák a (d d) ten­gelyek átfúrt lukjaiban úgy vannak alkal­mazva, hogy lejebb vagy följebb vehetők illetve erősíthetők állító csavarok segélyével a szerint, hogy több vagy kevesebb része érintkezzék a szalmával, mi által erősebb vagy gyengébb keverést fejthet ki. Oly cséplőgépre, melyre két keverő ten­gely készülék szerelendő és a hely szűke miatt 40—50 centiméternél távolabb egy­mástól a (d) tengelyek nem szerelhetők, szükséges a (d d') tengelyekre a (p) pálczi­kákon kívül még (t) állítható pálczikákat lenghetően fölágyazni egyszerű állító kari­kák közé. (t) pálczika két részből áll, egy fölső íves hornyolt rovatékuból és egy alsó görbített tompa, hegyes vagy lapos végűből, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents