33367. lajstromszámú szabadalom • Javítás gyúlékony folyadékok számára való kannákon vagy tartányokon

Megjelent 19Q5. évi Jnnlns lió 27-én. MAGY. KFR. SZABADALMI iB jgfr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 38367. szám. XVII I/n. OSZTÁLY. Javítás gyúlékony folyadékok számára való kannákon vagy tartányokon. KRAUSZ JAKAB ÜGYNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom beje entésének napja 1904 október hó 26-ika. Jelen találmány gyúlékony folyadékok, mint petróleum, borszesz, stb. számára való kannák vagy tartányok javításaira vonat- i kőzik és a találmány tárgya a folyadék ki­öntésének megkönnyítését, valamint a rob­banás és tűzveszély elleni biztonság foko­zását czélozza. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak néhány kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra egy tartány függélyes metszete. A 2. ábra ezen tartány egy részletének keresztmetszete. A 3. ábra a 2. ábra A B vonala szerinti metszete. A 4. ábra ezen részlet másik kiviteli alakja. Az 5. ábra a 4. ábra B—C vonala sze­rinti metszete. A 6. ábra egy kanna fölső részének met­szete. A 7. ábra a kanna egy másik kiviteli alakja. Az (a) tartány (1. ábra) (b) kifolyatótol­dattal van ellátva, mely a (c) kifolyatócső­vel hajlékony (d) tömlődarab által van összekötve. A (c) kifolyatócső (e) kampó­val bír, mely a tartány födelén elrendezett (f) fülbe beakasztható. Ezen elrendezés folytán a tartányt a tar­talom kiürítése alkalmával nem kell az eddig szokásos módon ferde helyzetbe hozni, hanem a tartály állva marad és az (e) kampónak az (f) fülből való kiakasztása után csak a (c) kifolyatócsövet kell a lám­pába vagy hasonlóba dugni. Hogy az anyag kifolyása csak a kifolyatócsőnek a lámpába vagy hasonlóba való behelyezése után kez­dődjék, a (b) toldat belső végén (g) szelep van elrendezve, melyet a (h) rúgó zárva tart és mely szelep az (i) gomb leszorítása által nyitható. Hogy a lángnak a tartányba való vissza­csapódása megakadályoztassék — ha a ki­folyó folyadék véletlenül meggyullad — a (b) toldatban (k) harántfalak vannak elren­dezve (2—5. ábrák), melyek a folyadékot kényszerítik, hogy kigyózó útat tegyen meg. Mint a kísérletek igazolták, ezen ha­rántfalak tökéletesen megakadályozzák a láng visszacsapódását. A (k) harántfalak tetszésszerinti számban és alakban rendez-' hetők el és csak az a fő, hogy a falak a folyadék részére szűk, illetve erősen meg­tört kigyózó útat képezzenek. A 6. és 7. ábrákban kannák fölső része van föltüntetve. A (b) kifolyatótoldatok ezen kannáknál a fölső (1) fejrészen van­nak elrendezve. A (k) biztosító-harántfalak ezen kiviteleknél szintén be vannak építve a kifolyatótoldatokba.

Next

/
Thumbnails
Contents