33343. lajstromszámú szabadalom • Ültető-ásó

Megjelent 1905. évi jnnius lió 26-án. MAGY. ^ K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 83343. szám X/a. OSZTÁLY. Ültető ásó. RITTER FERENCZ ERDÉSZ SERVITUTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát képező ültető ásó lényege abban áll, hogy az ásó tőralak­ban van kiképezve s két ilyen ásó egymással összeköthető, a hol az összeköttetés beállít­hatóan van foganatosítva, úgy, hogy az ásók csúcsainak egymástóli távolsága a szükséghez képest változtatható. Az ásó sajátos tőralakú kiképzése folytán a munka rendkívül könnyen és gyorsan végezhető, mivel az ásó csúcsa igen könnyen bohatol a talajba s az éles élek a földet igen könnyen vágják, úgy, hogy bármilyen növény számára elegendő nagy és mély gödör állítható elő. Másfelől az ilyen ásó rendkívül állékony, mivel sajátos alakja következtében egyik oldal felé sem görbülhet el. Ha két ilyen ásót egymással összekötünk, akkor az ültetési helyek az egyes sorokban tetszőleges csoportosításban rendezhetők el. A mellékelt rajz a találmány szerinti ültető ásót s két ilyen ásónak néhány össze­kötési módját tünteti föl, és pedig az 1. ábra az ásó nézete, a 2. ábra pedig metszete. A tulajdonképeni (a) ásó tőralakú s két hasábból összetettnek képzelhető, mely hasá­bok alapföliileteikkel vannak egymásra illesztve. Az ásó űrös vagy tömör is lehet. Ha űrös, akkor czélszerűen vasból készí­tendő s ürege az állékonyság fokozása végett betonnal tölthető ki. Ha az ásó tömör fából készül, akkor czélszerű az ásó csúcsát, valamint mellső és hátsó élét megvasalni. A (b) nyél fémből vagy fából is készülhet. Hogy két ilyen ásó csuklósan össze legj-en köthető egymással, az ásók nyelei három, az ásók maguk pedig egy-egy lyukkal van­nak ellátva. (3. ábra.) Ezen kiviteli alaknál két ásót egy csuklós rudazat beállíthatóan köt össze egymással s ezen rudazatot czél­szerű a tulajdonképeni ásókhoz és a nyelek­hez szárnyas csavarok segélyével erősíteni, hogy csavarkulcsra ne legyen szükség. A 4. ábra az ily módon összekötött ásók­kal készített ültető gödrökkel mutatja, a hol ez utóbbiak háromszögalakban vannak cso­portosítva. A csuklós rudazat a munkás kezétől fölül­ről eredő nyomást mindig a csúcsok irá­nyában viszi át az ásóra. Az ültetési göd­rök készítése alkalmával az ásót az ültetési helyek csoportosításának megfelelően a földbe nyomjuk s azután kissé előre és hátra mozgatjuk, minek folytán a gödör négyzetes keresztmetszettel fog birni. Az 5. ábrán két ásónak másféle össze­köttetési módja látható. Itt az ásók és nyeleik egyszerűen vannak egymással be-

Next

/
Thumbnails
Contents