33332. lajstromszámú szabadalom • Önműködően becsappanó kampó tolólétrákhoz

Megjelent 1905. évi június hó 26-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI *HWH IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33332. szám. X/a. OSZTÁLY. Önműködően becsappanó kampó tolólétrákhoz. GEBR KIESLICH GYÁRI CZÉG PATSCHKAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 19-ike. A jelen találmány tárgyát mechanikus és közönséges tolólétrákhoz való, önműkö­dően becsappanó kampó képezi, mely az eddig ismert ilyen kampóktól előnyösen kü­lönbözik abban, hogy sem külön súlyemel­tyűvel, sem külön beillesztő és kikapcsoló szerkezetekkel nem bír. A mellékelt rajz 1—3. ábráin a talál­mány tárgyának három különböző helyzete oldalnézetben van föltüntetve. A találmány ércelmében a (b) becsappanó kampó úgy van elrendezve, hogy egyrészt súlypontja fölött fekvő pont körül a munka­helyzetbe (becsappant helyzetbe) lenghet, másrészt súlypontja alatt fekvő pont kö­rül nyugalmi helyzetbe billenhet. E czélra a (b) becsappanó kampó egy (i) hosszhasí- J tékkal bír, mely a kampó súlypontja fölött fekvő ponttól annak súlypontja alatt fekvő pontig terjed és melybe a fölső létra (h) oldalgerendájának alsó végén, belül, egy j (a) alaplemezen megerősített (c) forgási csap nyúlik. A (b) becsappanó kampó tehát a (c) forgási csapon hosszirányban eltol­ható. Midőn a (c) forgási csap az (i) hosszha- ! síték fölső végében foglal helyet, a (b) j becsappanó kampó önsúlyánál fogva egész \ hosszában az alsó létra (S) fokai felé van billenve, tehát becsappant helyzetben van. Az (i) hosszhasíték alsó végében a (c) f orgási csap időnkint nem maradhatna meg magától. Hogy ez lehetővé váljék, a (b) becsappanó kampóval egy (f) csappanó vagy záró retesz áll összeköttetésben, mely a hasíték ezen alsó végébe nyúló (c) forgási csap fölé csappan és így a becsappanó kampót második, kibillentett helyzetében ideiglenesen biztosítja. E helyzetben a fölső kampórész túlsúlya az alsó kampórésznek az alsó létra (S) fokaitól hátrafelé való el­távolítását eszközli. A becsappanó kampó tehát a nyugalmi helyzetbe áll ekkor be (3. ábra). E helyzetben a fölső létrát tet­szőleges mértékben vagy teljesen is le le-J het ereszteni. Ha a becsappanó kampót a kibillentett vagy nyugalmi helyzetből (3. ábra) a munka- vagy becsappant helyzetbe (1. ábra) ) akarjuk hozni, az (f) záró reteszt ki kell kapcsolni. Ez önműködően megy végbe ak­kor, ha a (b) becsappanó kampót a (h) fölső létra fölfelé tolása alkalmával ideig­lenesen fogva tartjuk, hogy a (c) forgási ! csap az (f) reteszt, mellette való elhaladása | közben, visszaszoríthassa. A (b) becsappanó | kampónak a fölső létra fölfelé tolása al­kalmával való ezen ideiglenes fogva tar­\

Next

/
Thumbnails
Contents