33309. lajstromszámú szabadalom • Eljárás érczek kohászati földolgozására

Megjelent 11)05. évi június lió 21-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ^^^HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 33309. szám. Xll/d- OSZTÁLY. Eljárás érezek kohászati földolgozására. GAYLEY JAMES GYÁROS NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 14-ike. Jelen találmány tárgya olyan eljárásra vonatkozik érezek kohászati földolgozásánál, melynél tetemes tüzelőanyag megtakarítást érünk el azáltal, hogy a szelet előzetes szárításnak vetjük alá. Vasérczeknek kohá­szati földolgozásánál a bejelentőnek 527844 számú amerikai szabadalmában ismertetett eljárás szerint a nagyolvasztóra bevezetett levegő előbb megszáríttatik és annak ned­vességtartalma csekély százalék tartalma leszoríttatik. Ezáltal elméletileg lehetővé válik az adagolásban használandó koksznak vagy más tüzelőanyagnak mennyiségét annyival csökkenteni, a mennyi a levegőben lévő nedvesség elpárologtatására szükséges volna. A nedvesség eltávolítása által számí­tás szerint kb. 5—7% tüzelőanyag meg­takarítás volna elérhető. Kitűnt már most jelen találmány értel­mében, hogy nagyfontosságú előnyöket érünk el azáltal, hogy a tüzelőanyag fogyasz­tást még jóval nagyobb mértékben csök­kentjük, mint a mennyi a nedvességtartalom elpárologtatásához szükséges tüzelőanyag mennyiségének elméletileg megfelelne. Ha pl. a szelet szolgáltató levegő nedves­ségtartalmát köbméterenkint 13-7 g.-ról pél­dául .köbméterenkint 3'43 g.-ra csökkentjük, akkor a tüzelőanyag megtakarítás, mely a köbméterenként 10'36 g.-ot tevő nagy mennj'iségű víz elpárologtatásának elkerü­léséből ered a tüzelőanyagnak kb. 7%-át tenné ki. Kitűnt azonban, hogy ha a tüzelő­anyagot sokkal nagyobb mértékben csök­kentjük, pl. ha 16%-kal kevesebb tüzelő­anyagot használunk, mint a mennyi közön­. séges, előzőleg meg nem szárított szél alkal­mazásánál szükséges volna, nemcsak hogy tetemes megtakarítást érünk el a tüzelő­anyagra fordított költségek tekintetében, hanem a termelt kohótermék minősége, pl. a nagyolvasztó folyamatnál a vas jósága is rendkívüli módon emelkedik. A nagy­olvasztó folyamatnál ezen tetemes tüzelő­anyag megtakarítás folytán lényegesen csökken a kén- és foszfortartalom ós sokkal egyenletesebb folyamatot kapunk, mint a szokásos eljárásoknál és megakadályozzuk azon érezveszteségeket, melyek a szokásos kohászati eljárásoknál abból erednek, hogy az erős léghuzam az érez egy részét elfújja. Az eljárás továbbá még azt az előnyt is nyújtja, hogy a pestből távozó gázok hő­mérséklete jóval alacsonyabb és a termelt fém mennyisége kb. 25%Jí a l nagyobb. E mellett azonban a hőmérséklet elég magas I arra, hogy a kohászati földolgozáshoz meg­; kivánt összes reakeziók végbemenjenek.

Next

/
Thumbnails
Contents