33308. lajstromszámú szabadalom • Szélmótor

Megjelent 1905. évi június lié 21-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 38808. szám. V/d'8. OSZTÁLY­Szélmótor. GRISZMÜLLER ÁGOS T KIR. ADÓTISZT SIKLÓSON. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát szélmótor képezi, mely különösen az által tűnik ki, hogy függélyes tengely körül forog s bármely irányú szélnél működésben marad anélkül, hogy ehhez valamely külön beállító szer­kezetre szükség volna. A találmány lényege abban áll, hogy egy függélyes tengelyen vízszintes síkban elforgatható küllőkre szár­nyak vannak olyképen forgathatóan alkal­mazva, hogy azok a szél hatása következ­tében a keréknek egyik felében a szélirányba beállnak, másik felében pedig lapjukkal a szél ellen fordulnak, minek következtében a szélkerék forgásba jön. Az alábbiakban a találmány tárgya a mel­lékelt rajzon föltiintetett kiviteli alak alap­ján van részletesen leírva. Mellékelt rajzon az 1. ábra a szélkerék fölülnézete, a 2. ábra pedig az 1. ábrán húzott A-B vonalszerinti metszete. A függélyes (a) tengelyre két vagy több sorban (b) küllők vannak tetszésszerinti mó­don alkalmazva, melyek merevítés czéljából — nehogy sugárirányukból elhajoljanak külső végükön (c) rudakkal vannak össze­foglalva, míg az egymás alatt fekvő kül­lők függélyes (d) rudakkal vannak össze­kötve. Természetes azonban, hogy a küllők összekötése és merevítése bármely más mó­don is történhetik. A küllőkre (e) szárnyák (vitorlák) vannak egyik és pedig külső, függélyes hosszélük körül forgathatóan megerősítve. Ezen szár­nyak egy keretből állanak, melyre setyem, vászon, vagy más szövet van kifeszítve; készülhetnek azonban ezen szárnyak lemez­ből, vagy bármely más megfelelő anyagból is. A szárnyak szerelésére lényeges, hogy azok valamennyi küllőnél ugyanazon olda­lon legyenek alkalmazva, s hogy befelé való elfordulásukban az egymás alatt fekvő kül­lők síkján túl ne forduljanak. (1. ábra jobb­ról). Utóbbit tetszésszerinti módon pl. oly­képen érjük el, hogy a szárnyak a küllőkre feküsznek rá. A leírt szélkerék működése a következő: Ha a szél bármilyen irányból pl. az 1. ábrán látható nyíl irányában fúj, akkor a szélirányban a tengelyen át húzva képzelt vonalnak egyik oldalára eső szárnyak (a rajzban a jobb oldalon levők) a küllők sík­jában feküsznek s így a szél ellen ellenállást fejtenek ki, míg ellenben az említett vonal­nak másik oldalára eső szárnyak a szél irányban .befordulnak, úgy hogy a szélkerék

Next

/
Thumbnails
Contents