33282. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aczélnak lángkemenczékben való előállítására

Megjelent li)Oö. évi junius lió 21-én. MAGY. KIR SZABADALMI vSSEH H 1 VATAL SZA BADALMI LEI RAS 88282 szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás aczélnak lángkemenczékben való előállítására. VANDEVELDE ALEXANDRE MÉRNÖK BRÜSSEL MELLETTI IXELLESBEN. A szabadalom bejentésének napja 1905 január hó 13-ika. A jelen találmány aczélnak lángkemen­czékben való előállítására szolgáló egysze­rűsített eljárásra vonatkozik, melynek se­gélyével a lángkemencze egyenletes táplá­lása és nagy megszakítások nélküli üzem válik lehetővé. Az eljárás továbbá lehetővé teszi a legkülönbözőbb összetételű, még csekély értékű nyersvasfajtákból is, a mi­nők eddig aczélnak lángkemenczékben való előállítására nem voltak használhatók, a lehető legjobb tulajdonságokkal bíró aczél előállítását. Az eljárás a közönséges mar­tinaczélkemenczékben foganatosítható, a nélkül tehát, hogy nagyolvasztó telepekre volna szükség. A találmány lényege abban áll, hogy a lángkemenczében földolgozandó nyers va­sat egy vagy több kupoló kemenczében vagy más alkalmas olvasztó tűzhelyen meg­olvasztjuk, raffináljuk és folyékony álla­potban a lángkemenczébe hozzuk, mi mel­lett tanácsos ezen utóbbi és a kupoló ke­mencze közé a megolvadt nyers anyag föl­vételére gyűjtő, illetőleg keverő tűzhelyt beiktatni. Nyers anyag gyanánt nemcsak az olcsó nyers vasak legkülönbözőbbfajtái, hanem a legkülönbözőbb fajta öntőde-hul­j ladékok és aczéltormelékek alkalmazhatók, I melyek különben lángkemenczékben közvet­lenül nem volnának földolgozhatok. A nyers anyagnak a kupoló kemenczé­ben vagy más alkalmas olvasztó tűzhelyben való előzetes megolvasztása annak előze­tes raffinálását czélozza abban a tekintet­ben, hogy a jó aczél előállítását befolyásoló anyagok teljesen, vagy legalább is rész­ben kiválasztassanak az anyagból, miáltal 1 a lángkemenczében bekövetkező anyagvesz­teségnek is elejét lehet venni. A kupoló kemenczében megolvadt nyers vas egy vagy több előkamrában gyűl össze, melyek ha­sonló módon, mint a Krigár-féle kupoló ke­menczéknél, vannak elrendezve és a már említett keverő tűzhelyekkel állnak kapcso­| latban. Ezen utóbbiakból vett próbák az anyag kémiai és fizikai tekintetben való megvizsgálását teszik lehetővé -a lángke­menczébe való beadagolást megelőzőleg. Ily módon teljesen egyenletes adagok elő­állítása válik lehetővé, miután a kupoló ke­menczék előtűzhelyei egyikéből, vagy több ilyen tűzhelyből bizonyos anyagmennyisége­ket vehetünk ki és ezeket a keverő edé­nyekbe tehetjük, miáltal lehetővé válik an-

Next

/
Thumbnails
Contents