33280. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet a fűtési erő módosítására írógépeknél

Megjelent li)Oö. évi junius lió 11-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 38280. szám. IX/e. OSZTÁLY. Szerkezet a fölütési erő módosítására írógépeknél. ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR SCHREIBMASCIÍINEN-INDUSTRIE CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 27-ike. A typek erős fölütése czéljából az író­gépek typerúdjai tudvalevőleg nem vezet­tetnek kényszermozgásúan egészen a pa­pírhengerig, hanem löketüknek utolsó ré­szét a nyert eleven erő hatása alatt szaba­don végzik. Ezen szabad mozgás úthosszá­nak módosítását már fölhasználták a typek fölütési erejének módosítására. Ezzel szemben a jelen találmány czélja a fölütési erőnek módosítását oly írógé­peknél lehetővé tenni, melyeknél a type­rudak csuklós paralellogrammok segélyével kényszermozgásúan vezettetnek. A jelen találmány szerint az ilyen írógépeknél a fölütési erő módosítását a typekapcsoló mechanizmustól független húzó rudazat ha­tásos hosszának módosítása révén eszközöl­tetik, úgy hogy a fölütési erőnek módosí­tása a paralellogramm módosítása nélkül történik és így a typek beállítása nembe­folyásoltatik, illetőleg módosíttatik. A fölütési erő módosításának a typebe­állító mechanizmustól való függetlenné té­tele azért fontos, mivel ellenkező esetben a fölütési erőnek minden módosításánál a veknek magassági beállítása módosulna. ' jelen találmány tárgyát képező szerke­zet alkalmazásánál az írógépet igen egy­szerű módon különböző fölütési erőre ren­dezhetjük be, illetőleg állíthatjuk be. Fon­tos, hogy a fölütési erő teljesen függet­len legyen a billentyűkre gyakorolt újnyo­mástól. A szerkezetet általában nem állít­juk be erősebb fölütési erőre, mint a mi­lyen a gép rendes használatához szükséges. Túlságosan erős fölütési erő ugyanis a ty­peknek túlerős lenyomását idézné elő, a papirt és a hengert megsértené ésatypek­nek gyors kopását okozná. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya két foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a találmány tárgyát képező szer­kezettel ellátott írógép egy részének oldal­nézetét láttatja a részek nyugalmi helyze­ténél; a 2. ábra ugyanennek oldalnézete a részek azon helyzeténél, melyet azok a lenyomott billentyű löketének végén elfoglalnak; a 3. ábra nagyobb léptékben a fölütési szög módosítására szolgáló szerkezetnek két fo­ganatosítási alakját láttatja. A föltüntetett foganatosítási alaknál több, például nyolcz type van a (16) type­rúdon (1. ábra) elrendezve, mely a (14 15 és 17) rudakkal egy paralellogrammot al-

Next

/
Thumbnails
Contents