33271. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet a kalapácsütés erősségének változtatására, közös tengelyen rugalmasan megerősített és egy hangjegylap által befolyásolt ütőkalapácsokkal bíró mechanikai húros hangszereknél

Megjelent Í903. évi junius lió lt-én. MAGY SZABADALMI Ívül HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 83271. szám. IX/Cl. OSZTÁLY. Szerkezet a kalapácsütés erősségének változtatására közös tengelyen rugalmasan megerősített és egy hangjegylap által befolyásolt ütó'kalapácsokkal biró mechanikai húros hangszereknél. POPPER & C° CZÉG LEIPZIGBAN. Bejelentésének napja 1904 junius hó 21-ike. Elsőbbsége 1903 november 26-tól kezdődik. Jelen találmány tárgyát a kalapácsütés mechanikai változtatására szolgáló szerke­zet képezi oly mechanikai húros hangsze­reknél, melyeknél az ütőkalapácsok egy közös tengelyre vannak erősítve és aliang­jegylap által befolyásolt alkalmas fékező szerkezetek által tartatnak működésen kí­vüli helyzetben. Ezen találmány czélja abban áll, hogy a bekapcsoló szerkezet megfelelő kiképazése által egy vonórúd, mely egy lengő emelő fölé nyúlik és a kalapácstartó tengely moz­gatására szolgál, a mindenkor beállított helyzetben önműködően biztosíttassák, úgy hogy ha pl. az előadandó zenemű hosszabb ideig meghatározott erősségű ütéseket kí­ván meg és ezen idő alatt a bekapcsoló szerkezet nyugalomban marad, akkor az ilyen erősségű ütésekre beállított vonórúd az állandóan reá ható élénk rázkodtatások daczára, helyzetét a legközelebbi mecha­nikai elmozdításig változatlanul megtartja. A bevezetésben említett hangszereknél, a kalapácslengések változtatására szolgáló szerkezet egyikénél, az excenter által hossz­irányban mozgatott vonórúd támadási pont­jának, a kalapácstartó tengely emelőkar­ján való eltolására, fogazott rudak szol­gálnak, melyek — mihelyt az ütés a kí­vánt erősségre van beállítva — kikapcso­lódnak. Ezen berendezésnél azonban a kapcsoló szerkezetre folytonosan ható rázkódások miatt nem lehet megakadályozni, hogy a vonórúd támadási pontjának eltolására szol­gáló emelők és effélék helyzetüket akara­tunk ellenére is meg ne változtassák s ez által a zenemű hiányos előadását ne okoz­zák. Jelen találmány ezen hiányok megszün­tetését czélozza. A rajzokon a hangszernek csak azon al­katrészei vannak föltüntetve, melyek a ta­lálmány megértésére szükségesek. A rajzokon az 1. ábra a kapcsoló szerkezet keresztmet­szetét, a 2. ábra nézetét, a 3. ábra pedig hosszmetszetét tünteti föl. Az (a) tengely, melyhez a (b) kalapácsok (d) rugók segélyével vannak erősítve, ol­dalt egy (g) kart hord, melyhez a (h) vonó­rúd csatlakozik. A (h) vonórúd alsó, villa­alakú vége a helytálló (a) csapszög körül

Next

/
Thumbnails
Contents