33207. lajstromszámú szabadalom • Töltőszerkezet fertőtlenítő készülékekhez

Megjelent lí)05. évi junius hó iO-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 88207. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Töltőszerkezet fertőtlenítő' készülékekhez. CONTINENTALE GESELLSCHAFT FÜB DESINFECT10N & HYGIENE M. B. H. CZÉG BEBLINBEN. Bejelentésének napja 1904 deczember hó 19-ike. Elsőbbsége 1901 április 26-tól kezdődik. A találmány árnyékszékekhez és effélék­hez való fertőtlenítő berendezésre vonatko­zik, melynél a fertőtlenítő szernek léghat­lanul elzárható tartánya kibocsátó fenék­nyílásával és a fenéktől a tartányba nyúló légcsővel egy edénybe merül oly czélból, hogy az utóbbiban a folyadék fölszine vál­tozatlanul tartassák fönn. Az újdonság ab­ban áll, hogy a fertőtlenítő szer tartányá­nak kibocsátó nyílását egy rúgó segélyével elzáró szerkezet rúdja a tartány megtölté­sére szolgáló s csavar vagy efféle segélyé­vel elzárható födélnyílásba oly módon nyúl be, hogy a kibocsátó nyílás a födélnyílás elzárása alkalmával önmagától szabad lesz, ellenben a födélnyílásnak az edény után­töltése czéljából való megnyitása alkalmá­val önmagától elzáródik, minek következté­ben a tartány kényelmesen és gyorsan meg­tölthető. A fertőtlenítő készülék a rajzon van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábra a készülék hosszmetszetét, a 2. ábra keresztmetszetét mutatja. Egy fölső részén átlyukgatott edényben foglal helyet az (a) fertőtlenítő tartány, mely (g) légcsővel a (b) kiadó edénybe me­rül. Az utóbbi egyik oldalán egy csőben egy belet hord, mely a fertőtlenítő folya­dékot a követelményeknek megfelelő, sza­bályozható mennyiségben szállítja az ár­nyékszék medenczéjébe vagy a vizeldébe. Az (a) folyadéktartány a fertőtlenítő szernek a külső levegőre való könnyebb kibocsátása végett alkalmas, fölszívó ké­pességű (d) anyaggal van körülvéve. A fö­délben egy (e) töltőnyílás foglal helyet, mely (f) csavaros födél és tömítő gyűrű se­gélyével szorosan elzárható. A töltőnyílásba egy, a légcsövön elrendezett kar által ve­zetett (h) rúd egyik vége nyúl be, melynek másik vége az (m) csapágyban forgatható emelő egyik karjával van összekötve, míg ezen emelő másik karja egy (n) rúgó által a kibocsátó nyílásba nyomott (o) zárócsö­vecskét vagy effélét hord. Ha a födél be­csavarolása alkalmával a rúd lenyomatik, akkor a kibocsátó nyílás is megnyílik s a folyadék a tartányból a kiadó kamrába folyhat át. Ha a tartány megtöltendő, akkor az (f) födél lecsavaroltatik, minek következtében a (h) rúd fölfelé szökken s a kibocsátó nyí­lást elzárja. Ha az (a) tartány eléggé meg van töltve fertőtlenítő oldattal, akkor az (f) zárófödél ismét fölcsavaroltatik s a kilo-

Next

/
Thumbnails
Contents