33030. lajstromszámú szabadalom • Javított farmatringos hám

Meg-jelent 1905. évi május hó 39-án. MAÜY. ^A^ KIK. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33080. szám. XX/d. OSZTÁLY. Javított farmatringos hám. SCHBEVEN JÁNOS SZÍJGYÁRTÓ STRAELENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 3-ika. Találmányom tárgya oly farmatringos hám, mely meggátolja, hogy az igásállat az istrángokon átugorjék. Ez a hám a csatolt rajzon látható, neve­zetesen az 1. ábra a farmatringot és a hozzákap­csolt új részeket kiterítve ábrázolja, míg a 2. ábrán az új hám egy lovon van föltün­tetve. Az eddig használt hámok nagy hátránya az, hogy az istrángszíjak vagy lánczok be­hajtanak, sőt az úton csúsznak, a mint a kocsi gyorsabban mozog, mint az igás ál­lat, vagy mikor az igás állat a kocsit hátrafelé tolja. Ugyancsak a földön csúszik az istráng akkor is, mikor a fogat gyorsan fordul, mit pl. szántásnál elkerülni nem lehet. Az ily földön csúszó istrángokon az igás állat könnyen áthág és ekkor nemcsak nem tudja a húzóerőt kifejteni, hanem sok esetben a belső czombfölületen súrlódó is­trángtól megijed és megbokrosodik. Ily esetekben a hámot csakis úgy lehet rendbe hozni, hogy a kocsis az istrángra rálép és a lovat kényszeríti, hogy lábát fölemelve, az istrángok közé lépjen, vagy pedig ak­ként, hogy a kocsis lehajol és az istrángot a hámfából kiakasztja, azután pedig újból helyesen beakasztja. Különösen ez az utóbbi eljárás sok veszéllyel jár, mert a megbok­rosodott ló rúg és a meghajlott helyzet­ben lévő kocsist könnyen megsérti. Mindezek a hátrányok és balesetek elke­rülhetők a megrajzolt hám használatával, mely akként van kiképezve, hogy az istrán­gok oly mélyen nem sülyedhetnek, hogy azokat az igásállat áthághatná. Ezt a czélt a következő módon érhetjük el: Az igán az (a b) és (c) szíjakból álló farmatring vagy hátszíj van megerősítve, melynek (b) középső szíjához oldalt két (d) és (f) szíj van csatok útján megerősítve. Emez oldalszíjak szabad végein (g g) hor­gok függnek, a hátsó (c) szíjdarabhoz pe­dig szabad végeiken ugyancsak (k k) hor­gokat viselő, ferdén álló csatlakozó dara­bokhoz csatolt (h) és (i) szíjak vannak föl­erősítve. Mikor a hámot a lóra föltesszük, a (d) és (f) szíjak oldalt a (16) derekán lefügg­nek, a (h) és (i) szíjak pedig hátul, ferde irányban a ló czombjára fekszenek. Az istrángokon ugyancsak hüvelyek se­gélyével horgok vannak fölerősítve, me­lyeknek az istrángokon való eltolódását az gátolja meg, hogy a fölhasított hüvelye­ket csavarok fogják össze. Eme horgokba akasztjuk be a (g), illetve (k) horgokat,

Next

/
Thumbnails
Contents