33019. lajstromszámú szabadalom • Forgó zsámolyelrendezés kocsikhoz

Megjelent 1905. évi május hó 2i)-én. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33019. szám. XX/a. OSZTÁLY. Forgózsámoly-elrendezés kocsikhoz. KREISEL PÁL KOVÁCSMESTER KÖNIGSHÜTTEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 31-ike. A jelen találmány tárgyát kocsikhoz való forgózsámolyelrendezés képezi, melynél az egyik forgókoszorú csapok segélyével van a másikkal összekötve és egyszersmind ru­galmasan eltolható kocsirúddal van fölsze­relve, hogy a lovak húzásánál a kocsi a húzóerőnek megfelelően továbbíttassék. A mellékelt rajzon a találmány tárgya van bemutatva, és pedig: 1. ábra föliilnézet, melyen a fölső forgó­koszorú födél nélkül látható; ez ábrába egyszersmind az alsó forgókoszorú egyik 90°-kal elforgatott állása is be van rajzolva pontozott vonalakkal. 2. ábra hosszmetszet fölillesztett kocsi­szekrénynyel ; a fölső forgókoszorú itt födél­lel van ellátva. A fölső (a) forgókoszorú az alsó (d) ko­szorú (e) és (f) csapjainak vezetésére (b) és (c) hasítékokkal bír, melyek következté­ben kanyar illatokban való hajtásnál (fordú­lásnál) a kocsialváz a menet irányában előre tolódhatik. Ezzel lehetővé van téve, hogy a kocsiszekrény mellső részén, alul, a kocsi mellső kerekeinek fordulásnál való befogadására alkalmazni szokott kivágást rövid tengelytávolságú kocsik előállíthatása czéljából rövidebbre szabhassuk a kocsik fordulás közben való ide-oda ingásának egyidejű megakadályozása mellett. A fölső (a) forgókoszorú a kocsiszekrény fenékdeszkájának mellső részén úgy van megerősítve, hogy a (b) vezeték a kocsi középvonalába esik. Az alsó (d) forgókoszorú a kocsinak a mellső kerekeket tartó alvázára van erősít­ve és a kocsi mellső tengelyének közép­pontja fölött megerősített (e) csap, valamint az (f) csap közvetítésével van a fölső (a) forgókoszorúval mozgathatóan összekötve. Mindkét (b) és (c) vezeték a (h) födővel van eltakarva. Ha most a mozgásban levő kocsit a (g) rúd segélyével más irányba kormá­nyozzuk, az (f) csap a (c) vezetékben oldalra és az (e) csap a (b) vezetékben előre tolódik. Miután az (e) és (f) csapok az alsó (d) forgókoszorúval és a mellső kerekeket tartó alvázzal mereven vannak összekötve, ekkor a kocsi mellső kerekeinek tengelye is egy­idejű kanyarodással előre tolódik. Ekközben az (i) kerék az (e) csap előre tolódásának megfelelően lapos körívet ír le. A visszafordítás ellenkező módon tör­ténik. Az által, hogy a mellső kerekeket tartó alváz a kocsinak a menet irányába való beállításánál előre tolódik, a mellső és hátsó keréktengelyek egymástól való távolsága a lehető legrövidebbre szabható, úgy, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents