32997. lajstromszámú szabadalom • Növényi élősdiek, valamint kártékony rovarok és filloxéra irtására szolgáló szer

Megjelent 1905. évi május lió 27-én. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI «§|& HI VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 82997. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Növény-élősdiek, valamint kártékony rovarok és fillokszéra irtására szolgáló szer. DR JENKNER RUDOLF ÜGYVÉD, JENKNER MÁRIA ENNEK NEJE ÉS PLEYL JÁNOS MŰVEZETŐ FLORIDSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 30-ika. A jelen találmány tárgyát növény-élős- | diek, valamint kártékony rovarok és fülök- 1 széra irtására alkalmas szer képezi, mely azon legújabb fölfedezésen alapúi, mely szerint a cyan-csoport (cyankalium stb.) mérges vegyületei gázalakban a rovarokra, főkép a fillokszérára és a növények egyéb élősdijeire aránylag rövid idő alatt meg­semmisítőleg hatnak, anélkül, hogy a gázok a növényre károsak lennének. Nitrogéntartalmú vegyületek, pl. ammo­niaksók (ammoniumsulfát) hozzáadásával a gázalakú eyanvegyületek ezen hatását fo­kozni és a növényhez egyszersmind táp­anyagot juttatni is lehet, mely annak fej­lődését nagy mértékben előmozdítani képes. Az ammoniaksók hozzáadása továbbá azon előnnyel jár, hogy az a mérges eyanvegyü­letek, illetőleg az ezekből fejlesztett tiszta cyangáz szétoszlását elősegíti, mert a sók­ból maró mész jelenlétében fejlődő ammo­niakgáz (ammongáz) igen gyorsan keresztül­hatol a növény gyökerét körülvevő talaj­rétegen, továbbá magát a növényt körül­burkolja és a mérges cyangázzal (cyanve­gyületekkel) terhelten a növény élősdijeit elpusztítja. Az ammoniakgázt pedig a kelet­kező mészhydroxyd kiűzi az ammoniaksóból. | Miután a fönt említett gázalakú fertőt-1 lenítő anyagok keletkezése csak meleg­bevezetése által érhető el, illetőleg meleg bevezetése által elősegíthető, továbbá mivel az ammoniaksó gázalakú ammoniakja maró­mész hozzáadásánál fokozatosan fölszabadul, tanácsos a fönt említett mérges cyanvegyü­letekhez és az ammoniaksókhoz frissen égetett, lehetőleg poralakú marómeszet ke­verni és a szert a kivánt czélra alkalmazni. Ha a szer alkalmazva lett és hozzá a földből vagy a levegőből nedvesség (eső) jut vagyT egyéb megszabott mennyiségű víz adatik, akkor ezen összetétel következtében olyan reakció-hő keletkezik, hogy ennek következtében az egyes alkatrészek tökéle­tes összekeveredése és a szerből ammon-, valamint cyangázok fejlődése megy végbe. Az ammoniaksóknak és a mérges cyati­vegyületeknek rovarok, főkép fillokszéra irtására gázalakú állapotban való alkalma­zásában áll a jelen találmány lényege. Mert csak ezáltal érjük el aránylag rövid idő alatt a bevezetésben említett hatást, azaz a rovarok, főkép a üllokszéra elpusztítását, anélkül, hogy a szer a növényeket meg­támadná. A rovarok, főkép a fillokszéra irtására

Next

/
Thumbnails
Contents