32987. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kukoriczaszárból, czukornádból és hasonló szívós anyagoknak előállítására

Megjelent 1905. évi május lió 27-én. KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 32987. szám. XlII/a. OSZTÁLY­Eljárás kukoriczaszárból, czukornádból és hasonló szívós kórókból papírgyártásra alkalmas anyagoknak előállítására. DREWSEN VIGGO VEGYÉSZ NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 8-ika. Rostos anyagoknak, mint cellulózának vagy más hasonló termékeknek papírgyár­tásra alkalmas anyagokká való földolgozá­sánál a legnagyobb nehézség abban rejlik, hogy a kóróknak vagy hasonló növényi száraknak szerkezete nem mindenütt egyenlő, így például a kukoricsaszár két részből, nevezetesen pedig a külső héjból és a belső bélből áll, mely mindkét anyag alkalmas papír előállítására. A külső héj szerkezete nagyon hasonló a fa szerkezetéhez és nagy mennyiségben tartalmaz rostokat, míg ellen­ben a bél szivacsos szerkezetű és főképpen hosszúkás alakú czellákból áll. Ugyanez az eset a czukornádnál is. ' Ha a külső héj chemiai anyagokkal, mint kausztikus szódával vagy kénsavval és enyvvel kezeltetik, nagy mértékben szol­gáltat olyan rostokat, melyek papírgyártásra különösen alkalmasak, mi mellett a kapott papirlemez nem áttetsző. Viszont ha a bél kezeltetik ugyanazon ágensekkel, czellákra bomlik szét és az ebből az anyagból elő­állított papír áttetsző és hasonlít a perga­ment-utánzatokhoz. Eddigelé általánosan az volt a vélemény, hogy a külső héj rostjainak és a bél ezelláinak e különböző tulajdonságánál fogva két külön főzési eljárás szükséges használ­ható termékek előállítására és hogy a külső héj sokkal erősebb oldatot és hosszabb ideig tartó főzést igényel, mint a bél. Eddig ugyanis azt hitték, hogy ha a bél együt­tesen és egyidejűleg főzetnék ki ugyanolyan erős lében és ugyanolyan hosszú ideig, mint a mennyi szükséges a külső héj rost­jainak egymástól való elválasztására és az inkrusztáló anyagoktól való elkülönítésére, akkor a bél czellái megrongáltatnának és nem lennének többé alkalmasak a papír­gyártás czéljaira. Mi azt találtuk, hogy a fentebbi vélemény nem mindenkor helyes és hogy alkalmas eszközök felhasználása mellett csakis egyet­len főzési folyamat szükséges mind a külső héjnak, mind pedig a bélnek és hogy az ilyen módon kapott termékek akár együt­tesen, akár külön-külön felhasználhatók a kívánt minőségű papír előállítására. A találmány tárgya az utóbb említett czél elérése és a mellékelt rajzlapon egy készülék van bemutatva, melynek segélyé­vel a találmánybeli eljárás foganatosítható, melyet az alábbiakban ismertetünk. Mindenekelőtt a kórókat széthasogatjuk és darabokra vágjuk, hogy így a bél fel-

Next

/
Thumbnails
Contents