32976. lajstromszámú szabadalom • Czefréző eljárás

Megjelent 1905. évi május hó 27-áu. MAGY. SZABADALMI KIR. 11VATAL SZABADALMI LEI RAS 82976. szám. I V/a. OSZTÁLY. Czefréző eljárás. CASPAR CHARLES HAYES ÉS FITZGERALD JOHN PATRICK MÉRNÖKÖK SCRANTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 6-ika. Jelen találmány tárgya czefréző eljárásra vonatkozik és a találmány azt czélozza, hogy a czefrézést, főzést és szűrést fölölelő teljes átalakítást vagy czukrosítást egyetlen folyamatban végezhessük, továbbá, hogy megfelelő mennyiségű malátamennyiség ha­tása által malátalében legnagyobb kihaszuá­lást kapjunk és végül, hogy a czefre főzé­sénél elillanó gőzöket kondenzáljuk és a tartányba visszavezessük. Az eljárásnak sörfőzésnél való alkalma­zási módja a következőkben a mellékelt rajzon föltüntetett készülék alapján van leírva. A készülék az (1) keverőkádból áll, mely (2) gőzköpennyel és tetszés szerinti módon készített és működtetendő (3) keverőszerke­zettel bír. A keverőkád fémből készül és légmentesen elzárható. A keverőkád alsó vége (4) bevezetéssel bír, melyen át (4a) szivattyú segélyével víz vagy más folyadék nyomható be. A bevezetés fölött lyukasz­tott (5) fenék van elrendezve. A fűtésre szolgáló gőz a (6) csőtoldaton át vezettetik be. A (7) elvezetőnyílásnál a czefre mara­déka, azaz a czefre teljes kilúgozása és el­czuk rosítása után visszamaradó anyagok távo 'ttatnak el. A keverőkád fölső részén a maláta és a nyersanyag (8) bevezető csöve foglal helyet, míg az ugyanott elren­dezett (9) csövön a keveréshez szükséges vizet vezethetjük be. A kád fölső része továbbá (12) hőmérővel és (13) vakuummé­rővel van ellátva. A fölső rész belső terét a (10) szűrő két részre osztja. A készülék legfölső pontjától a (14) el­vezetőcső a (16) kondenzátorhoz vezet, melynek közelében a (15) szivattyú van a (14) csőbe beiktatva, mi mellett a konden­zátor és a kád közötti keringést a (17) cső közvetíti. A (18) sörlécső a (14) elvezető­csőtől második (19) szűrőhöz halad, ha utóbbi alkalmazására szükség van; ezeu szűrőtől a sörlé a (föl nem tüntetett) főző­üsthöz vezettetik. A (20), (21) és (22) sze­lepek a (14), (18) és (17) csövek szabályo­zására szolgálnak. Az átalakulás és czuk­rosodás alatt a (20) és (22) szelepek nyitva vannak, hogy a konderzátorhoz gázok ha­ladjanak és utóbbiak a kádba ismét vissza­vezettessenek ; e közben a (21) szelep zárva van. Ellenben az átalakulás befejeződése után a (20) és (22) szelepeket elzárjuk és a (21) szelepet nyitjuk, hogy a sörlé a (18) csövön át lefolyhassék. Az eljárásnak sörfőzőeljárás gyanánt való

Next

/
Thumbnails
Contents