32970. lajstromszámú szabadalom • Újítás a gyufagyártásnál követelt eljáráson

• Megjele nt l'JOö. év! május hó 23-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32970. szám. ll/g. OSZTÁLY. Újítás gyufagyártásnál követett eljáráson. DIXIE MATCH COMPANY CZÉG JERSEY-CITYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 22-ike. Jelen találmány a gyufagyártásnál kö­vetett eljárásban eszközölt újításokra vo­natkozik, nevezetesen pedig a javítások azon eljárás tökéletesbítését czélozzák, melynél a gyufák hosszaságának megfelelő szélességgel bíró facsíkok vagy funérszala­gok dolgoztatnak föl gyufákká. A talál­mány egyik főczélja azon különböző tar­tók vagy továbbító szerkezetek kiküszöbö­lése, melyek eddigelé a gyufaszálkák be­fogadására s ezeknek a szükséges paraf­finba és gyúlékony keverékbe való mártá­sánál használtattak, valamint annak lehe­tővé tétele, hogy nagy mennyiségű gyufa­szálka csekély helyre gyűjtessék össze, hogy így azoknak megmártása és további kezelése a lehetőség szerint megkönnyí­tessék és egyszersmind tökéletesebbé is té­tessék. A találmány tulajdonképen annak az el­járásnak javítása, melynél a gyufaszálkák egy szállítószalagban tekercsalakra össze­göngyölve, készíttettek elő a mártáshoz. Azonban az eddig követett módszernél a gyufaszálkák között kisebb-nagyobb héza­gok maradtak fönt s így azoknak pontos beállítása s félrecsúszásuknak megakadá­lyozása nagy nehézségekkel és sok idővesz­teséggel járt. Mi azt találtuk, hogy ha a gyufaszálkákat egy tekercsalakban össze­göngyölt szállítószalagban úgy helyezzük el, hogy azok egymással érintkeznek, azon­ban végeik a szállítószalag két szélétől vál­takozva előnyúlnak, mindenik gyufaszálka elkülönítő közeg gyanánt szerepel a vele szomszédos két gyufaszálkával szemben, úgy hogy az egész tekercs egységes, ösz­szefüggő egészet képez, a szálkáknak szi­lárd fogva tartása mellett, ennek következ­tében a kezelés és megmártás nagy köny­nyűséggel történhetik, még pedig úgy, hogy teljesen ép fejek keletkeznek, s a kettős fejek képződése ki van zárva. E mellett természetesen különböző módok ál­lanak rendelkezésre a faszalagok szétmet­szésére és a szálkáknak a föntebb ismer­tetett értelemben történő elrendezésére. SZABADALMI IGÉNY. Üjítás a gyufagyártásnál követett eljárá­son, jellemezve az által, hogy a lemet­szett gyufaszálkákat oly módon állítjuk össze, hogy azoknak oldalaik egymással érintkeznek, végeik azonban egymáson hosszában váltakozva túlnyúlnak, úgy hogy egy-egy gyufaszálka két szomszé­dos gyufaszálka között elválasztó köze­get képez s az így összeállított gyufa-

Next

/
Thumbnails
Contents