32902. lajstromszámú szabadalom • Eltolható iskolapadrendszer

Mejíjelent 190á. évi május hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LETRAS 82902. szám. VIII/o. OSZTÁLY. Eltolható iskolapadrendszer. OBCZI ORCZY GYULA MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 31-ike Jelen bejelentés tárgyát iskolapadrend­rendszer képezi, melynél az egyes padok a padsor hosszában elrendezett síneken eltol­hatók, úgy hogy a helyiség tisztításánál a padok alatt lévő padló mindenütt hozzáfér­hető, daczára annak, hogy úgynevezett láb­deszkák is alkalmazhatók. A bejelentés tárgya példakép vett foga­natosítási alakban a mellékelt rajzon van föltüntetve, és pedig 1. ábrán függélyes hosszmetszetben, 2. ábrán a padsor egyik oldalának az 1. ábra x—y vonala szerint vett vízszintes metszete van föltüntetve. Az egyes, asztalból és ülésből álló is­kolapadok (b) csigákkal vagy kerekekkel vannak ellátva, melyeknek segítségével a padlóra erősített (a) síneken eltolhatók. Az első pad a (c) csap körül a nyíl irányá­ban leforgatható, mint ahogy az 1. ábrán szakadozott vonalakkal jelezve van. Ennek megtörténte után az első pad alatt lévő padlórész tisztítható, mire a második pad az első pad helyére tolatik és a második pad alatt lévő padlórész tisztíttatik stb. Ha az egész padló tisztítva van, a pad­sort a síneken visszatoljuk, az első padot pedig ismét fölállítjuk. Természetes, hogy a leghátulsó pad va­lamely alkalmas módon, pl. a sínen átmenő csapszöggel stb. rögzítendő. Hogy a padok oldalirányban el ne moz­dulhassanak, a padok, illetve asztalok ol­dalfalai (d) csapok és megfelelő hornyok segélyével egymásba kapaszkodnak. Az egyes asztalok lábrészei az összekötő gerendákon kívül, míg a padok lábrészei azokon belül vannak elrendezve, minekfoly­tán az ülés kényelmesebbé válik, a meny­nyiben az asztal alatti tér tágasabbá lesz. SZABADALMI IGÉNY. Iskolapadrendszer, jellemezve az által, hogy a padok (b) csigákkal vannak ellátva, a padlón pedig a padsor alatt végig­menő (a) sínek vannak elrendezve, úgy hogy az első pad lebillentése után az egyes padok eltolhatók. (1 rajzlap melléklettol.)

Next

/
Thumbnails
Contents