32850. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet festékszalagok mozgatására

Megjelent 1905. évi május lió 13-áu. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 32850. szám. IX'ü. OSZTÁLY Szerkezet festékszalagok mozgatására. ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR SCHREIBMASCHINEN-INDUSTRIE CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 28-ika. A jelen találmány festékszalagoknak oly mozgató szerkezetére vonatkozik, melynél a festékszalagcsévéket hordó két függélyes tengely egy-egy kapcsoló kereket hord, me­lyek mindegyike egy-egy függélyes síkban lengő emeltyű segélyével működtetik, mi­közben a vízszintes síkban forgó csévék a függélyes síkban fekvő festékszalagot előre­mozgatják. Az ily szerkezeteknél a kapcsoló kerekek egy beállítható sín eltolása folytán fölváltva ellenkező irányban elállított rög­zített közgen segélyével működésbe vagy működésen kívül hozatnak, a mikor is az említett sín a lengő emeltyűk és kapcsoló kerekek közé van igtatva. A jelen talál­mány szerint a szerkezet tökéletesítése czéljából a festékszalagcsévék a beállító síntől elkülönítetten vannak elrendezve és a csévéket hordó két oszlop szintén füg­getlen a síntől. Az előrekapcsolást eszközlő szerkezetek a kapcsoló kerekek tengelye körül lengő kapcsoló kilincsekként vannak foganatosítva, miáltal az ismeretes elrende­zésekkel szemben, melyeknél a kilincsemel­tyűk a kapcsoló kerekeknek egy érintő sík­jában működnek, biztosabb előrekapcsolást érünk el. Minthogy továbbá a jelen találmány tárgyánál az oszlopok nincsenek eltolhatóan elrendezve, azok nagyobb szilárdsággal bír­nak és a festékszalagcsévéknek jobb ágya­zását teszik lehetővé. A beállító sín, mely a jelen találmány szerint csak egymagában tolatik el, könnyebben mozgatható, mivel az oszlopok által nincsen megterhelve. A füg­gélyes síkban lengő működtető emeltyűk a festékszalagcsévék közül lengő karokra, 111- korongra hatnak, mely a kapcsoló kilin­cseket hordja ; a kapcsoló művek kényszer­mozgású reverzálása oly korongok segélyé­vel eszközöltetik, melyek a csévék tengelye körül forgathatók és a közös beállító sínnel vannak összekötve. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltüntetve; az 1. ábra az állító sínt és a kapcsoló szer­kezeteket fölülnézetben láttatja; a 2. ábra az egész szalagmozgató szerke­zetnek részben fölülnézete, részben met­szete ; a 3. ábra ugyanennek oldalnézete és rész­ben metszete; a 4. ábra metszet 3. ábrának A—A vonala szerint az (x) nyilak irányában nézve. A két kapcsoló szerkezet ismeretes módon a lengő (74) kengyel segélyével működte-

Next

/
Thumbnails
Contents