32847. lajstromszámú szabadalom • Tűtartó beszélőgépek számára

Megjelent 15>04. évi május hó 13-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADAT,MI LEI RAS 32847. szám, IX/d. OSZTÁLY. Tűtartó beszélő gépek számára. HINEHART BENTLEY LINCOLN MECHANIKUS CAMDENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 28 ika. A jelen találmány beszélő-gépek hang­szelencze-tűjének megerősítésére vonatkozik és czélja az ezen megerősítésre eddig hasz­nált különböző segédközegeket, mint csava­rokat vagy affélét elkerülni. A jelen talál­mány más szavakkal oly tűtartó létesítését czélozza, mely a nyílásba beillesztet tűt automatikusan fogva tartja és azt játszás közben a hangkorong hornyaiban való hala­dás alkalmával teljes biztonsággal és szoro­san tartja meg. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra részben elülnézetben és részben metszetben a hangszelenczét és a tűtartót láttatja; a 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vonala szerű 3. ben tat 'ira a tűtartót részben nézetben, rész­•íetszetben a beillesztett tűvel lát­a ira a tűtartónak és a befogott tűnek .o/ete. A ü. ábrában (1) a hangszelenezének cső­toldatát jelöli, mely a (2) karimával van ellátva; ezen karimára a (3) hangszelenezé­nek ' 'ngeres része van ráillesztve, míg a mbran a (2) karima és a hangszelencze közé iktatott gyűrűk segélyével van rögzítve. (5) a tűtartót jelöli, mely előnyösen kor­ai akú harántmetszet helyett ogivális haránt­metszettel bír, de máskülönben a szokásos alakú. Az (5) tűtartó, mely a hangszelen­czén a rúgós (6) lemez segélyével a szoká­sos módon van megerősítve, a hangszelencze karimájában kiképezett (7) nyíláson jár át és belső végén a (8) sodrony segélyével a (4) membránhoz van kötve. Az (5) tűtartó furata nem hengeres, ha­nem harántmetszete az egyik átmérő irá­nyában nagyobb, mint a másik átmérő irá­nyában, a hol is a hosszabb átmérő a (4) membrán síkjával párhuzamos. A rövidebb átmérő csak valamivel nagyobb a tű átmé­rőjénél és ezen rövidebb átmérőtől a fúrat falai hosszabb átmérő végei felé konvergál­nak. Ily módon a tűtartó kettős ékalakú fúrattal bír, melynek harántmetszetei, mérete és alakja a fúrat egész hosszában egyenlő. Ha a (9) tűt a tűtartó fúratába beilleszt­jük és ezután a játszandó darab reprodu­kálása czéljából a kellő nyomással a hang­koronghoz szorítjuk, akkor a tű a fúratban megbillentetik, a mennyiben alsó hengeres része a hangkoronghoz való szorítás követ­keztében fölfelé, fölső vége pedig ellenkező irányban a tűtartónak alsó vége, mint for-

Next

/
Thumbnails
Contents