32833. lajstromszámú szabadalom • Nyakszirtvédő berendezés fölső ingeknél

Megjelent 1905. évi május hó ll-én. MAGY SZABADALMI KIR. H 1VATAL SZABADALMI LEIRAS 3288B. szám. I/e. OSZTÁLY­Nyakszirtvédő berendezés fölső ingeknél AUZINGER MIKSA MAGÁNZÓ GROSS-LICHTERFELDEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 15-ike. Találmányom tárgya egy nyakszirtvédő berendezés fölső ingeknél, mely meggátolja, hogy a hátsó gomb a nyakszirt érzékeny bőrén súrlódjék és így ezt megsértse, tehát elejét veszi a nyakszirt bőrének megsérü­léséből származó rosszindulatú gyúladá­soknak. Meggátolja ezenkívül a találmány tárgya azt is, hogy a gallér a hátsó gombon elto­lódjék, mi sok tekintetben igen kényelmet­len és kellemetlen volt. Eme találmány tárgya a csatolt rajzon látható, nevezetesen az 1. ábra az ing hátulnézete az állógallér zárt, a 2. ábra ennek nyitott állásánál. A találmány lényege már most az, hogy a nyaklécznél eddig ennek közepén alkal­mazott egyetlen gombot két gombbal he­lyettesítjük, melyek a nyaklécz középpont­jától két oldal felé annyira el vannak tolva, hogy közöttük elég hely maradjon és hogy a gombok a nyakszirttel egyáltalában ne érintkezhessenek. Ennek megfelelően a fölső ing belső oldalán két (a és b) gomblyuk van alkalmazva, melyekbe a gombokat az ismert módon behúzzuk, úgy hogy a meg­felelő távolságban alkalmazott (c és d) gomblyukak segélyével az (e) részt az alsó részre gombolhassuk. Elől gombolható és hátul zárt ingeknél az (e) rész természete­sen elmarad. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Nyakszirtvédő berendezés fölső ingeknél, azáltal jellemezve, hogy a gallér az ing hátsó részén két gomb segélyével van fölerősítve, melyek között akkora távolság van, hogy a gombok a nyak­szirtcsonttal ne érintkezhessenek és így ennek bőrét meg ne sérthessék. 2. Az 1. alatt yédett nyakszirtvédő beren­dezés egy foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a gallér két gomb he­lyet három gomb segélyével van föl­erősítve, miáltal annak a gomb körül végzett kellemetlen elmozdulása ki van zárva és az ingen való szilárd fölerősí­tése biztosítva van. (1 rajzlap melléklettel.) PAUJW ?fszvíf». TAR8A8AJ NyOAItuUA BU0APt8TCN

Next

/
Thumbnails
Contents