32810. lajstromszámú szabadalom • Újítás röpítőtartányok betétjein

Megjelent 1905. évi május lió 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32810. szám. VII/f. OSZTÁLY. Újítás röpítőtartányok betétjein. OHLSSON JÁNOS ÁBRAHÁM MÉRNÖK NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja Í904 november hó 8-ika. Jelen találmány tárgya a röpítőtartányok oly betétjeire vonatkozik, melyek a tartány tengelye körül egymás mögött elrendezett, a tartány fenekétől a födél irányában vé­gigterjedő falakból, tárcsákból vagy leme­zekből állanak, melyek a tartány tengelyé­től sugárirányban kiinduló vonalakat kis részekre osztják és melyek oly tengelyek körül forgathatók, mely tengelyek excen­trikusan vannak a tartányban elrendezve, úgy hogy a lemezek stb. tisztítás czéljából könnyen hozzáférhetők. A jelen találmány értelmében szerkesztett röpítőtartánybeté­teknél két vagy több lemez stb. csoporton­ként közös forgástengellyel bír, a mi több előnyt ad, pl. hogy meghatározott nagyságú betét nagyobb számú lemezekkel stb. bírhat és hogy a lemezek stb. jobban terjedhet­nek a tartány közepe felé, mint máskülön­ben. Az egy és ugyanazon csoporthoz tar­tozó lemezek stb. egymástól függetlenül forgathatók. A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben szerkesztett betéttel ellátott röpítőtar­tány van föltüntetve és pedig az 1. ábrában függélyes metszetben, mi mel­lett a világosság kedvéért csak néhány le­mez van berajzolva, a 2. ábra a tartány és betét vízszintes met­szetét mutatja. Mint a rajz mutatja, a betétlemezek oly módon vannak elrendezve, hogy a lemezek a röpítőtartány tengelyével párhuzamos egyenesekhez képest ferdék, azonban ma­gától értetődik, hogy a találmány tárgya a röpítőtartány tengelyével párhuzamos leme­zekkel bíró betéteknél is alkalmazható. Az (1) ós (2) betétlemezek páronként egy (3) tengellyel vannak forgathatóan össze­kötve. A betét belső oldalán elrendezett (3) tengelyek két (4, 5) gyűrűn vaunak meg­erősítve, melyeket ismert módon (6) pere­mek tartanak és vezetnek; utóbbiak a köz­pont (7) bevezetőcsőből indulnak ki. A rajz értelmében az ugyanazon tengelyhez tar­tozó két lemez belső széle a tengely körül csuklósan van kiképezve és pedig akképen, hogy az egyik lemeznél az egyik irány­ban és a másik az ellenkező irányban van meghajlítva; magától értetődik azonban, hogy a lemezek tengelyükkel más módon is összeköthetők. Magától értetődik továbbá, hogy egy tengelyt konaxiális forgáscsapok is helyettesíthetnek, vagy az elrendezés olyan is lehet, hogy a két vagy több le-

Next

/
Thumbnails
Contents