32799. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés érczek előkészítésére zsíros és gyantás szénhydrogének illetve kén alkalmazása mellett

>l<ifíjeleiil 1905. évi májún lió 9-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 82799. szám. xil/b. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés érezek előkészítésére zsíros és gyantás szénhydrogének, illetve kén alkalmazása mellett. SCHWARZ OBE TREATING G° CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 12 ike A szokásos érczkiválasztó eljárás, mely i a porított éreznek vízzel és olajjal való ke­verésén alapul, tudvalevőleg minden eddig ismeretessé vált kiviteli alakjában arra szorítkozik, hogy az érezporhoz meghatá­rozott mennyiségi viszonyokban víz és olaj kevertessék s az olaj által fölvett fém­pornak a vízzel leülepedő meddő kőzettől való elválasztása után a fémpor a hozzáta­padó olajtól akár centrifugálás, akár pe­dig hevítés, vagy valamely oldószer hozzá­adása, vagy sajtolás által ismét megsza­badíttassák. Pontos vizsgálatok azt eredményezték, hogy az ily módon a fémektől elválasztott meddő kőzet a gyakorlati kohóüzem szá­mára túlmagas százalékban tartalmaz fém­tartalmú érczet még akkor is, ha az előké­szítési eljárás többször ismételtetett. To­vábbá az is kitűnt, hogy a kiválasztott olaj-ércz-keverék (az úgynevezett koncen­trátum) aránylag kevés fémes érczet és még mindig igen sok meddő kőzetet tartal­maz. Jelen találmány tárgyát érezek előké­szítésére szolgáló eljárás képezi, melynek segélyével a fém az érczporból oly töké­letesen kivonható, hogy a maradékokban a fémnek már csak nyomai találhatók, me­lyek átlag 0.05%-ot sem tesznek ki. To­vábbá a koncentrátum a fémes érczet a lehető legnagyobb százalékban tartalmazza, mely a nyers érez mindenkori vegyi össze­tételénél elérhető. Ezen eredményeket első sorban az által érjük el, hogy a zsírsav vegyületeinek és szénhydrogéneknek, pl. olaj, paraffin, ozc­kerit, stearin, palmitin, faggyú stb., azon képességét, hogy az érez fémes részeit fogva tartják (mely képesség legtalálób­ban az adhézió szóval jellemezhető), gyan­tás szénhydrogének, pl. aszfalt, gyanta, szurok stb. hozzáadása által rendkívül fo­kozzuk, vagy pedig (bizonyos érczeknél) a kénnek vagy némely kénvegyületnek azon tulajdonságát használjuk föl ugyanilyen vagy hasonló módon, hogy a kén egyfelől finoman porított fémekkel, másfelől szén­hydrogénekkel szulfátokat, szulfideket vagy szulfiteket alkot; másodsorban pedig az ál­tal, hogy a vizet, mely jelen eljárásnál a meddő kőzet kiejtésére szükséges, csak az­után vezetjük a keverékbe, ha ez utóbbi már egy sajátos föllazítási folyamatnak volt alávetve, mely az érczet nagy föliile­ten finoman elosztott állapotban hozza és

Next

/
Thumbnails
Contents