32781. lajstromszámú szabadalom • Nyitószerkezet a 27537. sz. szerinti ablakok számára

31egjelent IDO.l. évi május hó 4-én. MAGY SZABADALMI KIR. H IVATAL. SZABADALMI LEI RAS 32781. szám. vill/d OSZTÁLY. Nyitószerkezet a 27537. sz. szabadalom szerinti ablakok számára. WROBLEWSKI IGNÁCZ TECHNIKUS VABSÓBAN. Pótszabadalom a 27537. sz. törzsszabadalomlioz. Bejelentésének napja 1904 julius hó 20-ika. A jelen találmány tárigyát a 27537. sz. szabadalomban védett ablak számára szol­gáló nyitószerkezet képezi. A mellékelt rajzban 1. ábra a találmány tárgyának függé­lyes metszete, 2. ábra annak vízszintes metszete, 3. ábra pedig elölnézete. A ferde sarkokban fölakasztott (1) ab­lakszárnyakat ismert módon, kettős abla­koknál a külső ablakon, vagy, a mint a rajzban látható, a (3) redőnytáblán alkal­mazott (5) bevágásba kapaszkodó (4) kampó tartja csukott állapotban. A bevágás föl­felé megfelelő vezetékkel van ellátva, hogy a kampót az ablak zárása vagy nyitása al­kalmával kényelmesen lehessen betolni, vagy kiemelni. A csukott ablak nyitása az alsó ablak­szárnykeretre a (8) csapon megerősített kétkarú (6 7) emelővel történik. Ezen eme­lőnek a sarkok felé fordított (7) karja vé­gén úgy van kivágva, hogy itt két (9 10) fog keletkezik, melyek az ablakkeretre erő­sített L-alakú (11) darab vízszintes szárát fogják közre. Ha a (6) kart emeljük, a (7) kar süly ed és fölső (9) fogával a (11) da­rabra nyomást fejt ki, miáltal az ablak­szárny addig emeltetik, míg a (4) kampó az (5) kivágást elhagyja és az ablak nyit­ható. Az ablakszárny súlya a (6 7) emelőt eredeti helyzetébe igyekszik visszaforgatni, a miáltal az ablak ismét záratnék; hogy ezen akaratlan zárást megakadályozzuk, az emelő (6) karját hosszhasítékkal látjuk el, melybe a (14) csap körül forgó (13) karon alkalmazott (12) peczek nyúlik, úgy hogy a (13) kar az ablakot, illetőleg a (6 7) emelőt a nyitott állásban rögzíti. Hogy az ablakszárnyakat szükség esetén ki lehessen emelni, a (7) kar alsó (10) fo­gát a 2. ábra jobb oldalán látható módon kigörbíthetjük. A (11) darab vízszintes szára ekkor a (15) kivágással van ellátva, mely alá jut az ablak teljesen nyitott álla­potában a (10) fog, úgy hogy az ablak­szárnyat fölemelhetjük, és a sarkaiból ki­emelhetjük. Ha az ablakot be akarjuk csukni, a (13) kart egyszerűen lefektetjük. SZABADALMI IGÉNY. Nyitószerkezet a 27537. sz. szabadalomban védett ablakokhoz, jellemezve a két­karú (6 7) emelő által, mely az ablak­nak a (4) kampó kiemelése czéljából való fölemelése alkalmával egyik végé-

Next

/
Thumbnails
Contents