32770. lajstromszámú szabadalom • Magas nyomású sterilizáló készülék folytonos folyadék áramlással

Megjelent 1905. évi május lió 4-én. MAGY. ^ KJR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32770. szám. X/f. OSZTÁLY. Magasnyomású sterilizáló készülék folytonos folyadékáramlással. iNIELSEN NIELS JÓNÁS MŰVEZETŐ AARHUSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát magas nyomású sterilizáló készülék folyadékok számára ké­pezi, mely különösen tej sterilizálására al­kalmas. A készüléket az ismert szakaszosan működő magas nyomású sterilizáló készü­lékekkel szemben az tünteti ki, hogy a fo­lyadék szakadatlanul vezettetik a készü­léken keresztül és szakadatlanul vezette­tik el az alkalmazott magas hőmérséklet­nek, pl. 128° megfelelő magas nyomás pl. 2*6 atm. alatt. A készülék folytonos mű- i ködését az által érjük el, hogy a steriliziáló tér egyrészről szivattyúval, mely a folya­dékot a sterilizáló térbe szorítja,-másrész­ről pedig kibocsátó szeleppel van össze­kötve, mely a készülékben uralkodó nyo­másnak megfelelőleg van megterhelve, úgy hogy a sterilizáló térben a gőzképződés megakadályoztatik. Hogy elérjük azt, hogy a készülék meg­bízhatóan és tökéletesen önműködően dol­gozzék, a készüléket szabályozó szerkezet­tel látjuk el, mely a kiáramló folyadék melegének hatása folytán oly módon hat vissza a szivattyúra, hogy vagy ennek lö­kethossza, vagy pedig a szivattyú hajtó­gépében fejlesztett erő, szóval a szivattyú szállítóképessége a pillanatnyi szükséglet­nek megfelelőleg szabályoztatok. A mellékelt rajzban: 1. ábra a berendezés sémája, 2. ábra a szabályozó szerkezet egy példa­képem alakja. Az 1. ábrabeli séma szerint a sterilizá­lásra az (a) csőrendszert alkalmazzuk, melynek ürege aránylag csekély kereszt­metszetű és mely a (b) tartályban van el­rendezve, a melyben állandó gőznyomást tartunk fönn. Azonban közönséges tartályt ! is alkalmazhatunk, mely keverőszerkezet­tel és gőzköpennyel vagy hasonlóval van ellátva. A tartály azon vége, a hol a fo­lyadék bevezettetik, az (f) forgattyútárcsa által hajtott (e) szivattyú segélyével a ste­rilizálandó tej stb. befogadására szolgáló (d) tartállyal van összekötve. A (g) ki­áramlási végén a csőrendszerbe a (h) kon­taktust záró hőmérő van iktatva, mely pl. 128° és 129°-nál zár egy-egy kontaktust, ha föltesszük, hogy azon hőmérséklet, melyre a tej hevítendő, ezen két határ között tar­tandó. A hőmérő mögött az (i) kibocsátó szelep van elrendezve, mely annyira van megterhelve, hogy a tej csupán 2—3 atm. nyomásnál, a legelőnyösebben négyzetcen­timéterenkénti 2'6 kg. nyomás mellett ha­ladhasson át a szelepen. Mivel a tejnek, a midőn a kieresztő szelepen áthalad, any-

Next

/
Thumbnails
Contents