32729. lajstromszámú szabadalom • Javított czentrifugakészülék folyadék és gázellenáramnak a 23613. sz. szabadalom szerint való létesítésére

Megjelent 1905. évi április hó 26-án. MAGY. -jW KIR SZABADALMI llÉll^ HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32729. szám. XXt/c. OSZTÁLY. Javított centrifuga-készülék folyadék- és gáz-ellenáramnak a 23613. sz. szabadalom szerint való létesítésére THEISEN EDE MÉRNÖK MÜNCHENBEN. Pótszabadalom a 23613. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 október hó 4-ike. Elsőbbsége 1902 julius 17-töl kezdődik. A találmány szerint gáznak és folyadék­nak helytálló köpenyben egy dobnak for­gatása által — a 23613. sz. szabadalom szerint — létesített ellenárama a köpeny kúpos alakítása által erősbíttetik, a forgó­dob és a köpeny elhelyezése vízszintes s a kúp a folyadék áramlási irányában bővül. A köpenynek már igen csekély kúpossága is határozott előnyös befolyással van a folyadékspirális gyorsabb haladására; a köpeny kúpossága főkép akkor érvényesül, ha a centrifugának egyes szárnyai hátoldalukon toldatokkal vannak ellátva. A köpeny kúpos alakítása mellett a forgó üreges test, melynek kerületén a szárnyak vannak, hengeres maradhat, úgy hogy a gáznak be- és a folyadéknak kilépése helyén a külső köpeny és a forgóhenger köze nagyobb, mint a gáz kiáramlásának helyén, így a belépő, többnyire meleg gáz tér­fogata nagyobb a kilépésnél a folyadék ellenáramában lehútött gázánál, ami ugyan­csak a hatás fokozásával jár. A szárnyak külső élei a külső köpenyen nekik meg­felelő alkotókkal párhuzamosak. Minthogy a javított készüléknek gázok hűtésére való fölhasználásánál az áteresztő keresztmetszetnek a köpeny és a centri­fugadob közötti szűkülése megfelel a gáz­mennyiség hűtés folytán való csökkenésének, úgy a czélzott hatás fokoztatik, és így egy ily készülék hatásfoka kis erőfogyasztás mellett sokkal jobb, mintegy oly készülék hatásfoka, melynél a külső köpeny hengeres; a kúpos köpenyben a centrifugák gázáram­mal ellenáramban levő folyadék haladása is sokkal gyorsabb, minélfogva kis erőki­fejtés mellett, szemben az eddigi készülé­kekkel, nagyobb folyadékmennyiség mehet át a készüléken, mi a gáznak nagyobb és gyorsabb hűtésével jár. 4 mellékelt rajz a javított készülék szer­kezetét tünteti föl és pedig: az 1. ábra hosszmetszetben s a 2. ábra részleges oldalnézetben. Az (a) tengelyre ékelt (b) dobon a (c) szárnyak czélszerűen kissé ferde helyzetet foglalnak el s (d) bordákkal vannak fölsze­relve. A gázok beáramlási helyén a szár­nyakon a törzsszabadalomban megadott módon befelé irányuló (e) s a kiáramlási helyen kifelé irányuló toldatok vannak, úgy hogy a gázok, úgy nyomás, mint szívás esetén a dob és a köpeny közötti egész

Next

/
Thumbnails
Contents