32718. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tartók behajtásának jelzésére

Megjelent 1905. évi április hó 26-án. VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32718. szám. vil/f. OSZTÁLY. Berendezés tartók behajlásának jelzésére. EISENBAHNSIGNAL-BAUANSTALT MAX JÜDEL & C° AKTIEN­GESELLSCHAFT CZÉG BRAUNSCHWEIGBAN. Bejelentésének napja 1904 szeptember 20-ika. Elsőbbsége 1904 február 4-töl kezdődik. Tartók vagy sínek behajlásának mérésére szolgáló berendezéseknél a gyakran rend­kívül csekély behajlások lemérése emelő­vagy hydraulikus szerkezetek alkalmazását tették szükségessé, míg a találmány tár­gyát képező ilynemű berendezésnél alkal­mazott áttevés az eddigieknél jóval egy­szerűbb és ezekből elvileg is eltér. Találmányunk tárgya a csatolt rajzon két foganatosítási alakjában látható, ezek közül az első, az 1. ábrán nyugalmi, a 2. ábrán működési helyzetében ábrázolt fo­ganatosítási alak lényegében az (f) csap körül forgatható (c) karból áll, mely a két vagy több sorban egymás fölött elhelye­zett (d) golyókon vagy hengereken nyug­szik és melynek (b) csapjára a behajló (a) tartó vagy sín fekszik. A (d) golyók vagy hengerek az egyik végén és fölül nyitott (g) térben akként vannak elrendezve, hogy csak az egyik oldal felé térhessenek ki, mely oldalon a teret a rúgónyomás alatt álló (d) rúd zárja el, úgy hogy a golyók abból ki nem eshetnek, Ha már most az (a) tartó behajlik (2. ábra), a (c) karra nyomást gyakorol, ez az (f) csap körül elfordul és a fölső sorban lévő golyókat vagy hengereket az alsó sor­ban lévők között maradt hézagokba szo­rítja, mi a golyók eltolódását, a golyóso­rok meghosszabbodását és az (e) rúd el­mozdulását idézi elő. Ez a rúd, — mint az az 1. és 2. ábrán látható — mutatóval le­het kapcsolva, úgy hogy a behajlás nagy­ságát alkalmas léptéken közvetlenül olvas­hatjuk le. Az (e) rúd azonban közvetlenül vagy közvetve oly berendezésekre is hat­hat, melyek a behajlást grafikus útonföl­jegyzik, vagy pedig mechanikus vagy elek­tromos folyamatok előidézésével a behaj­lást észrevehetővé teszik vagy ebből kü­lönböző hatást vezetnek le. Minthogy a (c) kar elmozdulásánál a 2. ábra szerint nem marad a (g) tér feneké­vel párhuzamos, az alsó golyók is különböző mértékben tolódnak el, az (e) rúd elmoz­dulása pedig eme különböző nagyságú el­mozdulások összegével egyenlő. Ettől eltérően, a 3. ábrán a golyók el­tolódása egyenletes, minthogy a (c) kar ön­magával párhuzamosan van vezetve. Ebben az esetben az (e) rúd elmozdulása két szomszédos golyó elmozdulásának több­szöröse. MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents