32714. lajstromszámú szabadalom • Karburáló berendezés

Megjelent li)(>5. övi április hó 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 82714. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Karburáló berendezés. FISCHER-LICHT-GESELLSCHAFT M. B. H. CZÉG DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 26-ika. Találmányunk oly karburáló berendezésre vonatkozik, mely kis hőlégmótorral működ­tetett, kettősen ható fújtatóból, a fújtató és karburátor közé iktatott szélkazán, illetve nyomás kiegyenlítőből és végűi a szén­hydrogénanyagba bemerülő fúvó fejjel el­látott tulajdonképpeni karburátorból van összeállítva. A karburáló berendezés teljes nézetét a 3. ábra tűnteti föl. A találmány jellemző részei: 1. a nyomás-kiegyenlítő különleges ki­képzése, 2. a karburátorban elrendezett fúvófej új szerkezete, 3. a karburátorban különlegesen kiképe­zett úszószelep elrendezése meghatározott szénhydrogénfelszín állásnak fenntartására, 4. a fújtató által szállított levegőt a nyo­máskiegyenlítőhöz átvezető vezetéknek és külön légvezetéknek elrendezése a karbu­rátor tartalmának esetleges fölmelegítésére, 5. a fújtató hajtását a hőlégmótortól köz­vetítő forgattyúhajtás különleges kiképzése. I. Nyomáskiegyenlítő. A nyomáskiegyenlítő a levegőnek a lég­vezetékben a fújtatótól a karburátorhoz hirtelen nyomásingadozások következmé­nyekép föllépő lökésszerű mozgásait tesz ártalmatlanná, azaz továbbterjedésüket meg­akadályozza. Ellentétben azon már ismert szerkezetekkel, melyeknél a lökések tovább­terjedésének megakadályozására a nyomás­ingadozásukat magukat szüntetjük meg a térfogat változtatása által, jelen találmány szerint a czélt az által érjük el, hogy a lö­kések mechanikai munka végzése által me­rülnek ki, a mennyiben egy a vezetékbe ik­tatott tokban a nyomó levegőt fúvócsöveken át ellenterheléssel ellátott mozgatható el­lenállásokra vezetjük, melyeknek mozgatása által a lökések eleven ereje fölemésztetik. Állandó nyomás fönntartása czéljából ezen­kívül még a térfogat változtatása is járul­hat. Nagyobb biztonság kedveért az emlí­tett folyamatot (a mechanikai munka vég­zését a lökések által) ismételten vihetjük véghez, azaz a nyomáskiegyenlítő tokjában több, fúvócsövekkel és ellenállásokkal el­látott kamrát rendezünk el, melyeken a nyomólevegő egymásután átáramlik. A mellékelt rajzokban az 1. és 2. ábrá­kon a nyomáskiegyenlítő hosszmetszetben, illetve fölülnézetben, részleges metszetben, 3. ábrán a karburáló berendezéssel kapcso­latban van föltüntetve. Ezen foganatosítási alaknál a mozgatandó ellenállások az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents