32692. lajstromszámú szabadalom • Gyújtószerkezet lefelé csüngő izzótestekkel ellátott folyadék izzófénylámpákhoz

Megjelent 523<)5. évi április hó 35-én. iMAGY SZABADALMI K1H HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32692. szám. IT/d. OSZTÁLY. Gyújtószerkezet lefelé csüngő izzótesttel ellátott folyadék izzófénylámpákhoz. BERNT JÓZSEF IGAZGATÓ BERLINBEN ÉS CERVENKA EMÁNUEL KERESKEDŐ PRÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 1-je. A jelen találmány tárgyát folyadékizzó­fénylámpákhoz, főkép lefelé csüngő izzó­testtel bíró ilyen lámpákhoz való gyújtó­szerkezet képezi. A jelen gyújtószerkezet czélja a folyékony tüzelőanyag számára szolgáló elgázosítót állandóan az elgőzösí­téshez szükséges hőfokon tartani, úgyhogy a folyékony tüzelőanyagnak az elgázosítóba hydrosztatikus nyomás segélyével vagy más módon történő bevezetése és a lámpa föl­gyúlása közt észrevehető időkülönbség ne legyen konstatálható. A mellékelt rajzon a jelen gyújtó szer­kezet egy lefelé csüngő izzótesttel bíró fo­lyadék izzófénylámpán van bemutatva, és pedig : 1. ábra a lámpa keresztmetszete, 2. ábra a gyűrű alakjában kiképezett el­gázosító fölülnézete. Az (a) elgázosító gyűrű fölfelé görbített (b) részén (bl) hüvely közvetítésével egy (c) Bunsen-égő van megerősítve a hozzá­csatlakozó (e) égővei, melyen az (f) izzó­test csüng. Az (a) elgázosító gyűrűbe a fo­lyékony tüzelőanyag (g) tartányból (h) cső­vezeték közvetítésével vezettetik, melybea beömlés szabályozására, illetőleg teljes be­szüntetésére egy (p) csap van beiktatva. . A gyújtószerkezet berendezése a követ­kező: A (h) csőre egy gyűrűalakú (i) tartány van rátolva, mely (k) csővezeték közvetíté­sével a (g) tartánnyal, illetőleg a (h) cső­vel áll összeköttetésben, míg a (k) csőbe beillesztett (1) csap a folyékony tüzelőanyag­nak az (i) edénybe folyását szabályozza. Az (i) edényből már most (m) cső vezet, elő­nyösen a (h) cső mentén, az (a) elgázosító gyűrű alá. Az (m) csőbe (n) drótok vannak beillesztve, hogy hajcsövességhez hasonló hatással csak egész kis mennyiségű folya­dékot engedjenek az (m) csőből kijutni. Az (m) cső kivezető vége fölött, az égő alkal­mas helyén, platinából vagy valamely más anyagból álló (o) czella van megerősítve, mely a folyékony tüzelőanyag lángjának és gőzének hatása alatt izzóvá lesz. A lámpa első izben való meggyújtása al­kalmával mindenekelőtt az (l) csapot úgy kell állítani, hogy a folyékony tüzelőanyag az (i) edénybe jusson. Az (m) csőből kis buborékok alakjában kilépő folyadékot most meggyújtjuk, mikor is a láng az (a) elgá­zosító gyűrűt fűti. A lángot a fűtésben az izzó (o) czellából kisugárzó meleg is támo­gatja.

Next

/
Thumbnails
Contents