32675. lajstromszámú szabadalom • Újítások gyöngyfűzőgépeken

Megjelent 1905. évi április hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 32675. szám. XI V/e. OSZTÁLY. Újítások gyöngyfölfűző gépeken. AMANS PÁL MAGÁNZÓ PÁR1SBAN. Pótszabadalom a 27995. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 szeptember hó 14-ike. Jelen pótszabadalom tárgyát a '27995 számú szabadalomban védett gyöngyfölfűző gépen eszközölt további újítások képezik. Ezek 1. egy a gyöngyök fölfűzésére és osz­tályozására való új gyöngyelosztó alkal­mazása, 2. oly készülék, mely az osztályozás al­kalmával a rosszul átszúrt gyöngyöket eltá­volítja. Az új elosztó főképen az egyenesen futó A A') szállító szalag alkalmazásán alapszik. Az 1. ábra ily szállító szalaggal kombinált elevátort ábrázol; az elevátor a serleggel ellátott lánczból áll, melyet a (D D') fogas­kerekek mozgatnak; a szállító szalag fölhaj­tott szélekkel van ellátva és (CC') kerekek által hajtatik (A A' 1. ábrán, A—L-L' 2. ábrán). A gyöngyöket a serlegek merítik föl és a (T) tölcséren át a mozgó szalagra dob­ják, honnan ferde (Q) síkon át ismét vissza­jutnak a medenczébe és így tovább. A gyöngyöknek a ferde síkon való esési irá­nyával szemben, a szállító szalag irányára függélyesen, a tűk csúcsai merülnek a gyön­gyök közé. (Egyszerűség kedveért csak egy (Y) tűt ábrázoltunk, a tűknek a törzsszaba­dalomban leírt tartója nélkül). Az elevátor, a szállító szalag és a tűket tartó csévéli mozgásainak sebessége azonos. A tölcsér alsó élei egyenesek, vízszintesek, a mozgó sza­laggal párhuzamosok, úgy hogy egy gyöngy­folyamot nyerünk, mely sík fölületű, vízszin­tes. mindenütt egyenlő magasságú, gyorsa­ságú és minden tulajdonságaiban egyenlő, úgy hogy a tűk bizonyos időegységben ugyanannyi gyöngyöt kénytelenek fölszedni. Ha elevátor gyanánt fogaskerekek által mozgatott serleges lánczot alkalmazunk, ajánlatos a (K) lemez és az ellenkező irányban forgó (F) kefe elrendezése azon czélból, hogy azon néhány gyöngynek össze­zúzódása, mely visszaesik a medenczébe, megakadályoztassák. Ha a fönt leírt elosztót mint osztályozót akarjuk használni, a 3. ábrában föltüntetett készülékkel kapcsolatban alkalmazzuk. A mi tűinknél, melyek azáltal vannak jellemezve, hogy vastagabb végük elől van, a rosszúl átszúrt gyöngyök a tű hegyén maradnak meg, még pedig csakis a végén. Ennélfogva a gyöngyök eltávolítása czéljából elegendő a tű végét súrolni; ezen súrolást egymással ellenkező irányban forgó (b r) kefék vagy reczézett fölületű hengerek eszközlik. A hulladékgyöngyök az (m n) dobozba hulla­nak, melynek falai egyszersmind a készülék többi részeit tartják.

Next

/
Thumbnails
Contents