32649. lajstromszámú szabadalom • Önműködő szellőztető berendezés

MI I Önműködő szellőztető berendezés. HENDEL ALFRÉD GYÁROS BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 13-ika. Az ismert különböző rendszerű szellőztető ] berendezések egyrészt a' -on hátránnyal bír- | nak,^hogy nyáron a forró, télen a hideg le­vegőnek a szellőztetett helyiségbe való visszaáramlását nem gátolják meg, más­részt pedig, hogy ezeknél a szellőztetőt el­záró szerkezet beállítását esetleg csigákon vezetett zsineg, láncz stb. segélyével kell végezni. Ez oly nagy hátrány, mely nem­csak a beszerzési költségeket növeli, ha­nem esetleges megsérülésnél a berendezés­kifogástalan működését is befolyásolja, leg­többször annak használhatatlanságát iiézi elő és gyakran a szellőztető lapok, illető­leg az ezek alatt lévő ablak törésére ve­zet. E hátrányok a jelen találmány segélyé­vel az által vannak megszüntetve, hogy a szellőztető itt valamely könnyű anyagból, pl. csillámból, aluminiumbádogból stb. ké­szült egyes lapokból áll, melyek a bekö­vetkező hőfokkülönbségnél, vagy aventilá­cióhatásból keletkező légáramlás követ­keztében önműködően kifelé nyílnak. Emel­lett czélszerű minden egyes lapot rúgó vagy valamely más rugalmas szerkezet hatásá­nak alávetni, hogy azok a külső oldal felől keletkező túlnyomás alkalmával tökélete­sen elzárassanak, úgy hogy léghuzam elke­rülésével a belső levegő folytonos kiáram­lása váljék lehetővé. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, és pedig az 1. ábra a berendezés távlati képe nyitott lapokkal, nyomó rugók alkalmazása nél­kül, a 2. ábra ugyanannak hosszmetszete nyomó rugók használatánál, a 3. ábra egy rúgóhatás alatt álló lap elöl­nézete, a 4. ábra a 3. ábra A—B vonala mentén vett metszet, végre az 5. ábra annak egy másik kiviteli alakja. A mint e rajzokból látható, az egyes (a) szellőztető lapok vízszintes (c) rudak se­gélyével egy kerek, ovális, négyszögletes, vagy más tetszőleges alakú (b) keretbe vannak beerősítve. E lapok a (c) rudakra (d) nyúlványaik vagy sarkok segélyével for­gathatóan vannak ágyazva. A lapok anyagául lehetőleg könnyű anyag, legczélszerűbben csillámlemez használandó, mert ez a legcsekélyebb légáramlást kö­veti. Olyan esetekben, midőn a szellőztető berendezésnek nem kell egyszersmind fény átbocsátására is szolgálni, tetszőleges más anyagok is, pl. aluminiumbádog, vékony fa­lapok stb. alkalmazást nyerhetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents