32612. lajstromszámú szabadalom • Elektromos akkumulátor

Megjelent 1905. évi április hó 11-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 82612. szám. vilii. OSZTÁLY. Elektromos akkumulátor. SGHNEIDEB MIKSA GYÁBOS DRESDEN-BADEBEULBEN, EZELŐTT DRESDEN-PLAUENBEN. Bejelentésének napja 1904 október hó 4-ike. Elsőbbsége 1903 január 22-től kezdődik. Jelen találmány tárgya olyan elektromos akkumulátorra vonatkozik, melynek pozitiv sarkelektródáját ismeretes módon egymás fölé rétegezett, tölcsérszerűen alakított és a föliileten körívalakú és sugárirányú bor­dákkal ellátott ólomlemezek képezik, melyek egy ólomhengerből vagy ólomrúdból álló központi mag körül vannak csoportosítva és ezzel belső peremükön illetve középen össze­olvasztás útján egy darabbá vannak egye­sítve. Hogy a lemezek jobb kihasználását érjük el, a jelen elrendezésnél a pozitiv elektróda merőleges, az átmérő irányában haladó kimetszések révén részekre van osztva, a melyekbe a negatív sarkelektródák sugár­irányú nyúlványai benyúlnak, a mely sark­elektróda maga hengeralakú és a pozitiv sarkelektródát körülfogja. Az újítás a mellékelt rajzon függélyes és vízszintes metszetben van föltüntetve. A pozitiv sarkelektróda ismeretes módon a tölcséralakú (a) lemezekből áll, melyek fölületükön központos és sugárirányú (tehát egymást keresztező) bordákkal vannak el­látva és nagyobb számmal egymás fölé ré­tegezve. Az egymást keresztező bordák emel­lett az egyes lemezek között czellákat ké­peznek, miáltal a képződő ólomszuperoxid lehullása meg van akadályozva. A lemezek a központi (b) ólomhengerhez vannak erő­sítve azok belső peremének a hengerrel való összeolvasztása útján. A lemezekből képezett hengeralakú elektródatest egy vagy több a tengelyen átmenő függélyes bemetszéssel részekre van osztva, úgy hogy az elektródamagnak csak fölső része áll vezetőösszeköttetésben az elektróda egyeB részeivel. A negatív sarkelektróda a (d) fémhen­gerből áll, a melyből a pozitiv sarkelektró­dán át vezetett bemetszések számának meg­felelően egy vagy több (dl) nyúlvány ága­zik ki, melyek a pozitiv sarkelektróda kimet­széseiben vannak elrendezve. A mint különösen az 1. ábrából látható, a pozitiv sarkelektródának egyetlen befnel­szés útján kapott két fele villaalakú tartó­jával, a mely a belső (b) mag folytatása is lehet, a negatív sarkelektróda egyenes (d') nyúlványa fölé van függesztve. Természetes, hogy a negatív sarkelek­tróda egyetlen (dl) szár helyett, két ilyen szárral lehet ellátva, melyek a középen derékszög alatt keresztezik egymást. A le­meztest ennek megfelelően két egymást derékszögben keresztező metszés útján négy

Next

/
Thumbnails
Contents