32605. lajstromszámú szabadalom • Ágykapcsolás

Megjelent lí)05. évi április hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 82605. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Ágykapcsolás. PÁPAI ÉS NÁTHÁN BÜTORGYÁROS CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 6-ika. Jelen találmány tárgya egy ágykapcso­lás mindenféle fa-, vas- és rézágyak szá­mára a fej- és lábrésznek az oldalak vagy az úgynevezett ruganyos sodronyágybetétek útján való összekapcsolására. Ezidőszerint az ilyen kapcsolások a fej, illetve lábrész­hez erősített, illetve ezekben kimetszett függélyes irányú fülek, illetve hornyok és az oldalakhoz vagy a sodrony ágybetét ol­dalaihoz erősített kampók útján történik. Ezen kapcsolási módok azonban egyrészt kényelmetlenek és nehézkesek és másrészt nem biztosítják kellőképen az ágy fej- és lábrészének, valamint az oldalaknak, illetve a sodronyágybetétnek viszonylagos helyze­tét, amennyiben a kampók a fülekben vagy hornyokban elfordúlhatnak és gyakran nem sülyednek be egyformán mélyen. A jelen találmány tárgyát tevő kapcso­lás mindezen hátrányokat megszünteti, a mennyiben az ágyalkatrészeknek minden körülmények között pontos összeillesztését biztosítja. A mellékelt rajz az uj kapcsolás egy fo­ganatosítási alakját mutatja, pl. rézágyra alkalmazva és pedig az 1. ábra az ágykapcsolás belső oldalné­zete, a 2. ábra pedig metszet az 1. ábra I—I vonala szerint. (1, 1) a fej- és lábrész egy-egy oszlopát jelzik, melyekhez a (2, 2) oldaltartók van­nak megerősítve. Ezek az ágy hosszirányá­ban terjedő (3, 3) hornyokkal vannak el­látva, melyekbe az ágy oldalainak vagy az ágybetét oldalkeretének pontosan beleillő egyenes (4, 4) nyúlványai helyeztetnek. Úgy a (2, 2) oldaltartók, mint a (4,4) nyúl­ványok át vannak fúrva és ezen fúratokon át az (5, 5) csavarok segítségével az ágy­alkatrészeket pontosan és szilárdan össze­erősíthetjük, de egyúttal azok könnyű szét­szedhetőségét is biztosítjuk. A találmány lényege abban áll, hog$ az eddigi kampós kapcsolás helyett egyenes kapcsolást alkalmazunk. Ennek megfelelően az oldalrész és a tartó között rögzítés czél­jára a csavar helyett más ismert szerkeze­tet is használhatunk. így pl. az oldalrész egyenes nyúlványára egy csavarmenetes csapszöget erősíthetünk, melyet az oldal­tartó fúratába tolunk és a kapcsolást csa­vartokkal rögzítjük. Nyílt horony helyett az oldaltartón, pl. mindkét oldalán zárt veze­téket is alkalmazhatunk a nélkül, hogy ez­zel a találmány lényegétől eltérnénk.

Next

/
Thumbnails
Contents