32562. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hajtóerő folytonos előállítására 100 fok C. alatt forrásba jövő folyadékokból

Megjelent 1905. évi április lió 5-én. MAGY. jj&fc KIR. SZABADALMI J|||| HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 82562. szám. V/e/a. OSZTÁLY. Ili II' llB iaBMgBBgMBBBBaBMMaWMWBBaBMBHBMMaWBSft. 'IBII lll l Pll I U*r fi 'li li l HI llll— il II II IB—IaBBMaBMMECTai. •• • • i«BB IW III " ' * I 1 H1 i' im' HIIMII Eljárás hajtóerő folytonos előállítására 100° C. alatt forrásba jövő folyadékokból. MARKERT KÁROLY KERESKEDŐ SMICHOVBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát oly eljárás ké­pezi, melynek segélyével alkoholból és ha­sonló 100° C. hőmérsék alatt forrásba jövő folyadékokból rendkívül csekély üzemkölt­ségek s a szerkezetek lehető tartóssága mellett hajtóerő állítható elő, a mi egy kör­folyamat útján történik. A folyadékot egy alkalmas kazánban föl hevítjük és az így kapott gőz energiáját hajtóerő gyanánt használjuk föl, minek megtörténtével a gőzt sűrítőkben ismét kondenzáljuk és a gőzfejlesztőbe vissza­szívattyúzzuk. A folyamatot a mellékelt vázlatos rajz világítja meg. A zárt (A) gőzfejlesztőben, alkalmas heví­tés által, 100° C. hőmérsék alatt forrásba jövő folyadékot gőzösítsüük el s az így kapott gőzt a szükséghez képest hajtóerő gyanánt használjuk föl. A rajzon (B) a hajtandó mótor, a hol ilyen mótor természetesen több is lehet el­rendezve. A (B) motorból, illetve motorok­ból eltávozó kihasznált gőz a (C) konden­zátorba, vagy kondenzátorokba vezettetik s ott ismét folyadékká alakul át, mely aztán alkalmas szivattyú vagy hasonló szerkeze­tek segélyével ismét az (A) kazánba szál­líttatik vissza, hogy abban újból elgőzösít­tessék és hajtóerő gyanánt használtassák föl. Ezen czélra elegendő egy igen takarékos kis (A) kazán, mely sohasem fog szenvedni a kazánkő miatt s füstmentesen hevíthető, különösen ha a fűtés alkohollal vagy álta­lában a körfolyamathoz fölhasznált folyadé­kokkal vagy gőzerőkkel történik. A kémé­nyek elmaradnak s legfeljebb a párák el­vezetésére szolgáló csövekkel helyettesíttet­nek. Azonkívül a legtöbb esetben nagy he­lyet takarítunk meg s az üzemet tisztán végezhetjük. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás hajtóerő folytonos előállítására 100° C. alatt forrásba jövő folyadékból, jelle­mezve az által, hogy a folyadékot alkal­mas kazánban vagy kazánokban forral­juk s gőzeiket motorokban fölhasználjuk, minek megtörténtével a gőzöket sűrítők­ben kondenzáljuk és ismét folyadékká alakítjuk vissza, azután pedig a folya­dékokat ugyanazon kazánban vagy ka­zánokban forralás által ismét elgőzősít­jük azon czélból, hogy az üzem nagy térkimélés mellett tiszta és gazdaságos legyen. (1 rajzlap melléklettől.) PALLA8 RE8ZVCN> TÁRSASÁG NYOMDÁJA 8UOAPE616»

Next

/
Thumbnails
Contents