32557. lajstromszámú szabadalom • Önműködően beálló mérő műszer

Megjelent 1905. évi április lió 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 32557. szára. VIIl/a. OSZTÁLY. Önműködően beálló mérő műszer. GAÁDI KAYSER SÁNDOR KIR. FŐERDÉSZ, ERDŐMÉRNÖK GLINÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 11-ike. Jelen találmány távolság-, szög- és ma­gassági (geodesiai) mérésekre való mű­szerre vonatkozik és tárgyát különösen oly műszer létesítése képezi, mely a kellő be­állítást önműködően végzi, úgy hogy a mé­rést rendkívül meggyorsítja. A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben szerkesztett műszer egy kivitele van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a műszer függélyes keresztmet­szete, a 2. ábra oldalnézete és a 3. ábra egy részleges metszet az 1. ábra A—B vonala szerint jobbról balra nézve. A háromlábú állványra szerelt és (1) csavar segélyével rögzíthető (2) hüvelyen két fölfelé nyúló (3) kar van elrendezve, mely karok függélyes részükön kétágúak, hogy a függélyes íven való leolvasást ne gátolják. (A 2. ábrán a (3) karok középső része ki van törve). A (3) karok fölső vé­gein (4) golyós csapágyakban egy vízszin­tes (5) gyűrű átlóirányban fekvő (6) csapjai vannak ágyazva. A (6) csapokon átmenő átlóra merőleges átló végein az (5) gyű­rűn (7) golyós csapágyak vannak elrendezve, melyekben egy, az (5) gyűrűn belül fekvő második (8) gyűrű átlósan fekvő (9) csapjai vannak ágyazva. Az (5) és (8) gyűrűk az úgynevezett Cardani-féle felfüggesztést ké­pezik. A (8) gyűrűn a (6) csapokkal szem­ben (10) karok vannak kiképezve, melyek közepükön ugyanúgy, mint a (3) karok, két­ágúak. A (10) karok tartják a tulajdonképeni mérő műszert; e czélra alsó végükön a (11) mérő műszert; e czélra alsó végükön a (11) távcső (12) tengelye forgathatóan van ágyazva. A távcső (12) tengelyének négyélű (13) részeibe a (14) ívek vannak erősítve, úgy hogy a távcsővel együtt fo­rognak. A (15) noniusok a kétágú (16) lá­bakon vannak kiképezve, melyek a (10) ka­rokkal mereven vannak összecsavarva. A busszolát tartó (17) tok, mely szögfölrakó gyanánt is szolgálhat, (18) toldatai segé­lyével (19) kétágú lábakra van erősítve, mely lábak alsó részükön a (16) lábakkal, illetve a noniussal és (10) karokkal mere­ven vannak összekötve. A föntiekből világos, hogy a busszo latok és a nonius egy összefüggő merev rend­szert képeznek, mely (3) karokon Cardani­féle fölfüggesztés útján van elrendezve, úgy hogy ezen rendszer mindenkor önmű­ködően a kellő helyzetbe áll be, és ezsn helyzetben a (6) és (9) csapok fölött el­rendezett félhengeralakú (20) csészék se-

Next

/
Thumbnails
Contents